Nyt fra bestyrelsen og planlægning af generalforsamling 2022

 Kære Naboer 

Vinteren står for døren og vi har i Grundejerforeningen Søndervang oplevet et omskifteligt år. Vi har truffet fælles beslutninger og opleve store forandringer, selvom vi ikke har kunne samles og holde generalforsamlinger sådan som vi traditionelt gør. I bestyrelsen har vi forsøgt at holde skruen i vandet, holdt urafstemninger om større tiltag og truffet de daglige beslutninger om driften og økonomien, selvom vi har måtte aflyse generalforsamlingerne. Tak for forståelse, deltagelse og opbakning til det.

Vi har opgraderet vores hjemmeside https://soendervangvalby.dk/ hvor vi forsøger at lægge alt relevant information så alle kan følge med (en del af det deles også i beboernes Facebook side og andre relevante steder – men vi kan ikke dele alle steder på de sociale medier) Så husk at tjekke hjemmesiden, hvis du er i tvivl.  

GENERALFORSAMLING
Vi håber nu på vi kan komme ind i en mere vanlig gænge og lægger op til at vi afholder generalforsamling. Det gør vi den 29. Marts 2022 kl. 1900 i Magrethe Kirken.

Det betyder at forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt til os inden 1. februar. De kan sendes til formand@soendervalgvalgby.dk

Vi vil også bede jer om at genfremsende forslag til generalforsamlingen fra 2020 og 2021, hvis I ønsker at opretholde dem.  
 
Til generalforsamlingen er alle medlemmer af bestyrelsen er på valg.

Henrik Ingvorsen genopstiller ikke og Jan Poulsen er fraflyttet og genopstiller derfor heller ikke. De resterende ordinære medlemmer stiller op,

Overvej om du skal være med i bestyrelsen, for der er brug for alle kræfter. Du er meget velkommen til at kontakte formand eller næstformand, hvis du vil høre nærmere omkring bestyrelsesopgaverne og hvordan du kan bidrage. De sidste år har bestyrelsen gennemgået en digitalisering, hvilket betyder at økonomien stort set er automatiseret og vi derfor kan fokusere indsatsen omkring de opgaver, som betyder meget for vores beboere fx vejenes stand og parkering. Selv bestyrelsesmøderne foregår virtuelt i øjeblikket. Desværre har fokus omkring samlende projekter, som f.eks. sommerfest, fastelavn og andet været udfordret af Corona, samt bestyrelsen kræfter. Derfor glæder vi os til at høre fra dig!

Vi vil også opfordre jer til at lave netværk/grupper som f.eks. festudvalg, aktivitetsudvalg, forskønnelsesudvalg, hvor vi sammen kan lave forslag til fælles bedste. Vi håber også det vil være muligt med både sommerfest og andre sociale arrangementer i det kommende år. Bestyrelsen understøtter gerne arbejdet og da vi ikke magter at deltage i alt, er vi meget åbne over for jeres forslag og ideer. Der vil naturligvis også være mulighed for økonomiske støtte til f.eks. fester og mindre forskønnelse, mens større anlægsprojekter og ændringer i foreningen kræver, at vi træffer beslutningerne på generalforsamlingen.

PARKERING
Vi har fået lavet nye parkeringsregler i foreningen og sikret plads til beboere og deres gæster, samt gjort vejene mere sikre for cyklister med mere overblik og bedre fremkommelig. Vores vurdering er at den nye parkeringsordning er kommet godt i gang og fungerer godt. Vi skal stadig være opmærksomme på færdselsloven fortsat gælder med hensyn til parkering på fortove, tæt ved kryds og t-kryds samt overfor indkørsler.

Ligesom vi også skal være opmærksomme på højre vigepligt og at overholde fartgrænserne, hvor vi oplever at hastigheden desværre er blevet højere, når der ikke er så mange parkerede biler. Det understreger at der ikke er nogen løsninger der løser alt, men at vi til stadighed skal være opmærksomme på hinanden i fællesskabet.

Se mere om parkering på https://soendervangvalby.dk/parkeringstilladelser/

TRAFIKSIKKERHED PÅ VEJE OMKRING OS
Vi oplever også at vejene omkring os trafiksaneres til gavn for trafiksikkerhed, parkering og miljø. Vi oplever lige nu Retortvej er under forandring, med etablering af cykelstier, lyskryds, grønforskønnelse og parkering.
Retortvej forventes helt færdig i foråret 2022 – men sandsynligvis før – se mere på vores hjemmeside https://soendervangvalby.dk/2021/08/05/anlaegsarbejde-paa-retortvej/


Vi forventer også inden for overskuelig fremtid, at kommunen går i gang med trafiksanering på Vigerslevvej – hvilket I kan se mere om her https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/trafiksikring-vigerslevvej-nye-indgange-vigerslevparken-godkendt/

Et godt sted at finde overblik over alle de kommunale initiativer der berører Valby er Valby Lokaludvalgs hjemmeside – den kan I finde her https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/ samt på Facebook, https://www.facebook.com/valbylokaludvalg/

VORES EGNE VEJE OG FORTOVE
Bestyrelsen opfordrer løbende alle til at kigge grundigt på udseendet af fortove og veje, samt at fjerne de chikaner man har opstillet for at undgå parkering. Dette har resulteret i, at vores forening er blevet endnu flottere at se på, og at fremkommeligheden på vores fortove er blevet bedre end tidligere. Igen i år har det være forholdsvis få af de såkaldte ”Fejekort” vi har uddelt. Enkelte har både af os og af kommunen fået pålæg om at klippe hæk og vedligeholde fortove inden tredjepart bliver sat til at gøre det.

I kan se vejledninger til vedligehold her. https://soendervangvalby.dk/vedligehold-af-haek-og-fortov/  

Vi har i de forløbne to vintre været forskånet for de helt voldsomme uvejr med sne og frostgrader. En positiv konsekvens af det, er at vi ikke har haft de helt store skader på vores veje og asfalt, hvilket ud over at vi ikke skal bruge så mange penge med snerydning af vejene (fortovene må I selv klare) også betyder at vi har kunne vente med at sætte den store asfaltrenovering i gang – og jo flere penge vi når at spare op inden vi sætter i gang jo større areal kan vi lave på engang, hvilket vil billiggøre projektet.

Så vi håber på endnu en mild vinter og håb om vi ser mere til hinanden i det kommende år.

På Bestyrelsens vegne og mange tak for opbakningen de sidste mange måneder.

Samt med ønske om en godt nyt år og en god generalforsamling.