Københavns Kommune skriver:

”Hvis du er grundejer på en privat fællesvej

Som grundejer på en privat fællesvej eller fællessti har du ud for din ejendom ansvar for at:

  • holde kørebane, cykelsti, fortov og udvendige trapper rene, fri for ukrudt og udhængende grene
  • rydde sne og gruse/salte på både kørebane, fortov, cykelsti og udvendige trapper
  • holde både kørebane, cykelsti og fortove i forsvarlig stand, dvs. reparere farlige huller, skæve fliser mm.
  • vedligeholde vejbrønde (regnvandsriste) og tilhørende stikledninger.

Du har ansvaret ud til midten af vejen, mens grundejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.”

På ”borger.dk” kan man læse:

“Hvis du har brug for at stille en container, et stillads eller et brændelæs op, eller dit behov vedrører fx grus, byggematerialer, lifte, vejfester, skiltning eller loppemarkeder m.m., og det kun berører en mindre vej i et kort tidsrum, kan du søge vejbestyrelsen om tilladelse til at råde over et vejareal.

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for statsvejene, mens kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for kommunevejene. Kommunalbestyrelsen er også vejmyndighed for de private fællesveje.”

Bestyrelsen henstiller til foreningens medlemmer at holde fortove og veje fri for byggematerialer og byggeaffald. Bestyrelsen kan blive nødt til at kontakte vejmyndigheden (kommunen), hvis oplagring foregår ud over ”et kort tidsrum”.