Mange kender det irriterende ved, at ens vejbrønd bliver stoppet til, hvad enten det er med blade fra ens egen have eller med affald, der er skyllet ned ad vejen. Det er også en af årsagerne til, at grundejerforeningen Søndervang med jævne mellemrum gennemgår alle fortove og uddeler de såkaldte ”fejekort” til de grundejere, som ikke lever op til de fælles standarder.

Som udgangspunkt er det den enkelte grundejer, som er forpligtet til at selv renholde hele vejstykket ud for deres egen ejendom.

Grundejerforeningen opfordrer generelt medlemmerne til at renholde fortove og vejbaner og til at fjerne byggematerialer og byggeaffald fra fortove og vejbaner hurtigst muligt, så der ikke løber skidt i vejbrøndene. Hvis en bunke materiale kortvarigt skal ligge ved en brønd, så dæk brønden til.

Vi er kun os selv til at sørge for foreningens vej og vejbrønde. Kommunen er ikke forpligtet til det, som fremgår af artiklen fra Københavns Kommune om Vedligehold af hæk og fortov.

Fra grundejerforeningens side forsøger vi i fællesskab at søge for reglerne overholdes.

Grundejerforeningen sørger også for rensning af vejbrøndene, ligesom vi sørger for snerydning på fællesarealerne og hovedfærdelsvejene, fordi vi i fællesskab er blevet enige om det. Sædvanligvis en årlig rensning, men det kræver, at den enkelte grundejer er god til at renholde fortove og veje. Vi vil gerne undgå at skulle tilkalde hjælp ved enkeltvist stoppede vejbrønde, da det er en unødig udgift for foreningen. Medlemmer af foreningen skal ikke selv betale for en eventuel hastende oprensning, med mindre man ved manglende omhu selv har været årsag til problemet. Medlemmer bør i stedet kontakte bestyrelsen, der så vil tilkalde hjælp.

I vores vedtægter er det udtrykt på denne vis (Foreningens love): ”Det påhviler ejerne at renholde både fortov, rendesten og kørebane til vejens midte, dog i Søndervangs Allé hele kørebanen til græsrabatten. Såvel parcelarealer, fortove og kørebane skal holdes fri for ukrudt. Fejning skal foretages en gang om ugen. Snerydning skal ske i henhold til Københavns magistrats bekendtgørelse eller den til enhver tid gældende vedtægt. I de tilfælde, hvor en parcelejer efter forudgående henstilling fra bestyrelsen ikke opfylder de påhvilende forpligtelser, er bestyrelsen pligtig at lade det forsømte udføre for parcelejerens regning, og denne er pligtig til på anfordring at erstatte de hertil medgåede beløb.