Bestyrelsen opfordrer løbende alle til at kigge grundigt på udseendet af fortove og veje, da de jo er en del af vores fælles arealer. Dette har resulteret i, at vores forening er blevet endnu flottere at se på, og at fremkommeligheden på vores fortove er blevet bedre end tidligere.

For at det hele ikke skal gå i glemmebogen, men også fordi  der nogle steder stadig er plads til lidt forbedringer, skal der nævnes de krav, som der er til alle medlemmerne i foreningen.

  • Fortove skal være rengjorte og fri for ukrudt.
  • Fortove skal som udgangspunkt være mindst 2,4 meter brede. Hvis hækken er for bred skal denne klippes ind. Nøjagtig mål på krævet bredde af netop dit fortov kan du finde på https://kbhkort.kk.dk. Bestyrelsen ønsker ikke at være krakilske omkring dette punkt, men du skal som et absolut minimum sørge for at folk med barnevogne m.v. kan gå uhindret på dit fortov. Dette gælder også i højden.
    Hvis ikke du kan finde skelpælen der markerer grænsen, er målerskabe og lygtepæle som udgangspunkt placeret på fritlagt fortove og ikke midt i ens hæk.
               
  • Kantsten og vejen ud for din matrikel skal være rengjort og fri for ukrudt. På Søndervangs Allé gælder dette begge kantstenene samt hele vejen.
  • Hvis du har en hjørnegrund, skal hele omkredsen af din grund være fri for ukrudt m.v. Dette gælder også på stier mellem vores veje.
  • Beplantning på din grund må ikke dække for vejskilte eller lyskilder.

Er du i tvivl om hvor dit skel går, kan du slå det op på Københavner Kortet

Bestyrelsen gennemgår årligt foreningen og uddeler ”fejekort” til de medlemmer, der ikke overholder de fælles regler. Hvis der er givet et ”fejekort”, betyder det, at bestyrelsen kan få tingene udbedret af 3. part og derefter sende regningen for arbejdet videre til det pågældende medlem, såfremt medlemmet vælger ikke at bringe tingene i orden.

Af foreningens love fremgår det af §4. FÆLLESOMRÅDER

”Alle ændringer af kørebane, rendesten og fortov på foreningens veje er kun tilladt med foreningens og pågældende myndigheders godkendelse.

Det påhviler parcelejeren straks og uden unødigt ophold at foranledige beskadigelser, der er sket på dennes foranledning, repareret. Såfremt dette ikke efter bestyrelsens skøn sker på tilfredsstillende vis, er foreningen berettiget til at lade de nævnte beskadigelser reparere for ejerens regning.

Det påhviler ejerne at renholde både fortov, rendesten og kørebane til vejens midte, dog i Søndervangs Allé hele kørebanen til græsrabatten. Såvel parcelarealer, fortove og kørebane skal holdes fri for ukrudt. Fejning skal foretages en gang om ugen. Snerydning skal ske i henhold til Københavns magistrats bekendtgørelse eller den til enhver tid gældende vedtægt. I de tilfælde, hvor en parcelejer efter forudgående henstilling fra bestyrelsen ikke opfylder de påhvilende forpligtelser, er bestyrelsen pligtig at lade det forsømte udføre for parcelejerens regning, og denne er pligtig til på anfordring at erstatte de hertil medgåede beløb. ”