Download som pdf

§1. NAVN OG HJEMSTED 

Foreningens navn er Grundejerforeningen Søndervang, og den har hjemsted i København. 

§2. MEDLEMSKAB 

Foreningens område udgøres af samtlige de parceller, som oprindelig er udstykket fra den del af matr.nr.2a Vigerslev under København, der er begrænset mod nord af den tidligere gasværksgrund. Mod syd rækker foreningens område til og med de på ovenstående kortskitse angivne husnumre. Mod øst begrænses foreningens område af Retortvej og mod vest af parkarealet – bortset fra den del af dette areal, der mod øst begrænses af Vigerslevvej og mod syd af Sønderkær, og som oprindelig har været matrikuleret som matr.nr. 1849 til 1856 inkl., og som nu tilsammen udgør matr.nr. 1849 Vigerslev, og bortset fra facadegrunden på sydsiden af Sønderkær, som oprindelig har været matrikuleret som matr.nr. 1848 og nu er henlagt under matr.nr.2440 Vigerslev (jfr. modstående kortskitse, hvor de undtagne arealer er vist ved dobbelt-skravering), hvilke arealer tilhører Københavns kommune og er udgået af foreningens område. Dette medfører dog ingen ændring i det resterende areals tinglyste pligt til medlemskab i nærværende forening. 

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de parceller, som i henhold til stykke 1 i nærværende paragraf udgør foreningens område, og enhver ejer af en parcel på ovennævnte areal er i henhold til det oprindelige skøde på parcellerne forpligtet til at være medlem af foreningen, således at enhver parcelejer, samtidig med erhvervelsen af parcellen eller retten til denne, umiddelbart er underkastet nærværende forenings love, således som disse på lovlig måde er eller bliver vedtaget eller forandret. 

Ingen andre end sådanne parcelejere kan være medlem af foreningen. Hvis en parcel ejes af flere, kan der kun være et medlemskab pr. parcel. Når en parcelejer overdrager sin parcel eller retten til denne til en anden, eller på anden måde ophører at være parcelejer, er vedkommende dermed ophørt at være medlem af foreningen, og den pågældende eller andre i dennes sted, kan ikke gøre noget som helst krav på foreningen, hverken på andel i dens formue eller på nogen anden måde, dog overtager den nye parcelejer de rettigheder og forpligtelser, som den afgåede parcelejer havde i foreningen. Der påhviler ikke medlemmerne som helhed noget solidarisk ansvar i anledning af enkelte medlemmers dispositioner. 

§3. FORMÅL 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder vedligeholdelse af veje, stier, anlæg m.v., samt at virke for forbedring af offentlige foranstaltninger, der kan komme medlemmerne til gode. 

§4. FÆLLESOMRÅDER 

Alle ændringer af kørebane, rendesten og fortov på foreningens veje er kun tilladt med foreningens og pågældende myndigheders godkendelse. 

Det påhviler parcelejeren straks og uden unødigt ophold at foranledige beskadigelser, der er sket på dennes foranledning, repareret. Såfremt dette ikke efter bestyrelsens skøn sker på tilfredsstillende vis, er foreningen berettiget til at lade de nævnte beskadigelser reparere for ejerens regning. 

Det påhviler ejerne at renholde både fortov, rendesten og kørebane til vejens midte, dog i Søndervangs Allé hele kørebanen til græsrabatten. Såvel parcelarealer, fortove og kørebane skal holdes fri for ukrudt. Fejning skal foretages en gang om ugen. Snerydning skal ske i henhold til Københavns magistrats bekendtgørelse eller den til enhver tid gældende vedtægt. I de tilfælde, hvor en parcelejer efter forudgående henstilling fra bestyrelsen ikke opfylder de påhvilende forpligtelser, er bestyrelsen pligtig at lade det forsømte udføre for parcelejerens regning, og denne er pligtig til på anfordring at erstatte de hertil medgåede beløb. 

§5. ADRESSEFORHOLD 

Ejerskifte ved salg, mageskifte eller anden overdragelse skal straks, såvel af den gamle som den nye ejer, meddeles formanden eller kassereren. Den samme anmeldelsespligt gælder, når en udmatrikulering (deling af en ejendom) finder sted. 

Adresseændring skal anmeldes til kassereren senest 14 dage efter, at denne har fundet sted. 

Såfremt foreningen pådrager sig udgifter ved eftersøgning af ejere, må udgifterne betales af disse. 

§6. KONTINGENTFORHOLD 

Kontingentet til foreningen fastsættes på den ordinære generalforsamling for det følgende år (1/4-31/3). De medlemmerne pålignede beløb, herunder indskud, indbetales til foreningen efter følgende regler: 

Indskud, der opkræves ved ejerskifte, andrager 25% af et fuldt årskontingent. Kontingentet betales halvårsvis forud den 1. maj og 1. november. 

Opkrævninger udsendes til medlemmerne ca. 14 dage før indbetalingsdatoen ved kassererens foranstaltning. 

Regning for fejning m.v. af vej, rendesten, fortov, snerydning og de i § 4 omtalte vejreparationer udført for parcelejerens regning, samt andre af foreningen udlagte beløb, betales senest 14 dage efter, at parcelejeren har modtaget regning på beløbet.  

Hvis kontingentet ikke er rettidigt indbetalt, kan opkræves et påkravsgebyr og eventuelle renter fastsat af generalforsamlingen. 

§7. AFSTEMNINGSREGLER M.V. 

Foreningens generalforsamling, der er højeste myndighed, ledes af en på det pågældende møde valgt dirigent.  

Etageejendomme, parceller (efter §2) med dobbelthuse og parceller med to villalejligheder sidestilles med to udmatrikulerede parceller hvad angår kontingentbetaling og stemmeret. Medlemmer med et sådant delt ejerskab af en parcel har en stemme pr opkrævet kontingent. 

Et medlem kan give møde med ledsager, dog har kun medlemmet stemmeret. Kun personligt fremmøde giver ret til deltagelse i afstemningerne. Ét medlem har dog ret til at lade sig repræsentere ifølge skriftlig, dateret fuldmagt. Ingen kan disponere over mere end én fuldmagt. Al afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre der forlanges skriftlig afstemning. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal mødte medlemmer, undtagen til vedtagelse af lovændringer, hvortil kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for de foreslåede ændringer. 

Ved kontingentrestance bortfalder stemmeretten på generalforsamlingen. 

Er en generalforsamling til vedtagelse af lovændringer ikke beslutningsdygtig, men er mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer for forslagene, indkaldes til en ny generalforsamling senest 1 måned efter. Denne er da beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. Alle andre beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Endvidere kan generalforsamlingen beslutte, forinden afstemningen foretages vedrørende et på dagsordenen optaget punkt, at urafstemning skal finde sted. For at beslutte urafstemning kræves det, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for dette. 

Ved urafstemningen kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 

§8. GENERALFORSAMLING 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden. 

 1. Valg af dirigent. 
 1. Beretning. 
 1. Regnskab. 
 1. Foreliggende forslag. 
 1. Fastsættelse af honorarer. 
 1. Budget. 
 1. Valg af bestyrelse og revisorer. 
 1. Eventuelt. 
   
   

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved meddelelse pr. post eller elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Samtlige forslag udsendes til hvert enkelt medlem sammen med meddelelse om afholdelse af generalforsamlingen. 

§9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes pr. post eller med elektronisk meddelelse med mindst 14 dages varsel til hvert enkelt medlem, afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter en af 25 medlemmer til bestyrelsen indgivet skriftlig motiveret begæring. Tre femtedele af de 25 medlemmer må være til stede på generalforsamlingen, i modsat fald kan bestyrelsen hæve denne. 

Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse. 

§1O. FØRELSE AF PROTOKOL 

Over de på generalforsamlinger og møder førte forhandlinger føres en protokol, som underskrives af dirigenten og mindst 2 af bestyrelsens medlemmer, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. 

Protokollen skal være fremlagt hos sekretæren til gennemsyn i de sidste 14 dage før generalforsamlingen. Gennemsyn kan finde sted efter forudgående aftale med sekretæren. 

§11. BESTYRELSEN 

Bestyrelsen består af formand, kasserer, næstformand (sekretær) og 4 repræsentanter, der vælges på den ordinære generalforsamling, hvor samtidig vælges 2 suppleanter. 

Bestyrelsen vælges for to år. Formanden og 2 repræsentanter afgår de lige år. Kassereren, næstformanden og 2 repræsentanter afgår de ulige år. Ved samlet mandatnedlæggelse fungerer bestyrelsen som forretningsbestyrelse til nyt valg har fundet sted. 

Ekstraordinær generalforsamling, med det ene formål at vælge ny bestyrelse, skal finde sted senest 2 måneder efter. 

Efter nyvalg af hele bestyrelsen afgår på førstkommende generalforsamling de 2 repræsentanter, der er valgt med det laveste antal stemmer. 

Suppleanter vælges for et år. Genvalg kan finde sted. 

Næstformanden fungerer tillige som sekretær. 

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og administration og bestemmer selv forretningsordenen og arbejdets fordeling. 

§12. FORPLIGTELSER 

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, og for at disse forvaltes i overensstemmelse med lovene. 

Bestyrelsen forpligter under ansvar for generalforsamlingen ved sine handlinger og erklæringer foreningen i alle forhold. 

§13. FORRETNINGSORDEN 

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden og afholdes så ofte, formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden (i dennes fravær næstformanden) samt 3 andre bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden at anmelde gyldigt forfald, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen, og der indkaldes en suppleant. 

Bestyrelsen afgør sagerne ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 

§14. REGNSKABER 

Foreningens regnskabsoversigt over det sidst forløbne regnskabsår (kalenderåret) tilsendes med revisorernes bemærkninger hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling og fremlægges til godkendelse på denne i henhold til lovenes §8. 

§15. FORENINGENS MIDLER M.M. 

Foreningens midler indsættes på en konto i et sikkert pengeinstitut eller henstår på girokonto på foreningens navn, dog må kassereren have et beløb svarende til 1 % af årskontingentet disponibelt til løbende udgifter. Fra girokonto og pengeinstitut kan der kun hæves når girokort, check m.m. er forsynet med underskrift af både kasserer og formand. 

Alle regningskrav på foreningen, indtægtsbilag og bilag for elektroniske overførsler skal være attesterede af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. 

§16. REVISION 

Foreningens regnskaber revideres af en registreret revisor, der antages efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og 2 på den ordinære generalforsamling, blandt medlemmerne, valgte revisorer. De blandt medlemmerne valgte revisorer vælges for 2 år ad gangen og afgår ved lodtrækning efter nyvalg af hele bestyrelsen, ellers skiftevis. Generalforsamlingen vælger tillige en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. 

§17. REVISORER 

Revisorerne har ret til at møde uanmeldt hos kassereren og underkaste regnskab og kassebeholdning en kritisk revision. 

Er regnskabet i orden, dateres og underskrives det, i modsat fald meddeles det uopholdeligt til formanden, der inden 24 timer sammenkalder bestyrelsen, som så tager bestemmelse om, hvad der videre bør gøres. 

Der føres en revisionsprotokol. 

§18. OPHÆVELSE AF FORENINGEN 

Bestemmelse om foreningens ophævelse tages på en ordinær generalforsamling, der kun er beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af medlemmerne er mødt, og 2/3 af disse stemmer herfor. 

§19. FORDELING AF FORMUE/GÆLD 

Ved foreningens ophævelse fordeles foreningens eventuelle formue (eller gæld) på medlemmerne. 

Denne lov er vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 1981, med ændringer af 4. april 1990 og 17. april 1991, og afløser love af 28. april 1947, (dog er ændring af § 2 foretaget på generalforsamlingen den 2. april 1962), og 31. marts 1919 med ændringer af 20. marts 1939 og 26. september 1943.

Ændringer er foretaget efter ekstraordinær generalforsamling 26. april 2017.

Ændringer er foretaget efter ekstraordinær generalforsamling 24. april 2019.