Nye drikkevandsledninger skal sikre bæredygtige drikkevand

I Bestyrelsen har vi den seneste uge været i dialog med Københavns Kommune, HOFOR og NCC som skal nu går i gang med at etablere nye drikkevandsledninger som skal sikre bæredygtigt drikkevand.

Vandledningsrenoveringen udføres ved ”cracking/bursting”, hvor de trækker den nye vandledning gennem eksisterende rør. Hertil graves punktvis ved stikledninger, tilslutninger m.v., samt søgehuller på diverse fjernvarme-, kloak- og gasledninger, der måtte ligge på vores vej. Dette vil primært foregå i fortovene og enkelte steder i vejsammenføringer.

Hvis der opstår uforudsete udfordringer, så tag direkte kontakt til entreprenøren, hvis kontakt oplysninger du kan se nederst i opslaget.
(Det hjælper ikke at skrive på Facebook eller kontakte bestyrelsen)

Samtlige udgravninger anlægges så vidt muligt med jernplader, så der kan opretholdes trafik.

Arbejdet udføres på Lindehaven, Rønhaven, Æblehaven, Rosenhaven, Urtehaven, Hestehaven og Folehaven. Det kan desværre medføre gener for beboere og trafikanter mens arbejdet står på. Den strækning som renoveres, er markeret med blå på kortet.

I perioden vil der blive opmagasineret en stor del af deres tunge grej i form af containere, skurvogn m.v. på området ud for Nøddehaven 56 – hvilket betyder der i denne periode ikke kan parkeres her. Der vil også blive placeres åbne containere rundt omkring i forbindelse med udgravningerne.

Hvornår graver de?

De går i gang med arbejdet i november 2022 og forventer at være færdige marts 2023. Som udgangspunkt arbejder de mellem kl. 7.00 og kl. 17.00.

Der graves punktopgravninger for at minimere gener mest muligt.

De renoverer kun ledningen til matrikelskel og anbefaler at de enkelte grundejere ved samme lejlighed renoverer deres private del af stikledningen og murgennemføring, såfremt ejendom har stikledning på den renoverede strækning. Hvis husfacaden står i skel vil hele ledningen blive skiftet frem til murgennemføringen, og det anbefales at murgennemføringen skiftes. Udskiftning af privat stikledning og/eller murgennemføring skal betales af husejeren.

Ønsker ejendommen at forny sin private stikledning og/eller murgennemføring skal HOFORs entreprenør NCC Danmark A/S kontaktes så koordinering kan finde sted. Entreprenøren kan kontaktes ved Henrik Pedersen, tlf. 61 96 58 20 på hverdage ml. 07:00-15:00, eller e-mail: henbok@ncc.dk senest den 25-11-2022

Husejer er velkommen til at indhente tilbud hos samme entreprenør som HOFOR anvender af renovering af vandledningerne ude i vejen. Aftaler mellem entreprenør og husejer vil være uden HOFOR som part. I vil blive informeret, hvis der skulle opstå forsinkelser, fx på grund af arkæologiske fund eller andre uforudsigelige forhold i jorden.

Hvilke konsekvenser får det for jer?

De forventer ikke, at arbejde får særlige konsekvenser for jer – ud over at I selvfølgelig vil kunne se og høre, at de graver.

Kortvarig lukning for vandet De vil blive nødt til kortvarigt at lukke for vandet, men det skal de nok forberede jer på, når de ved, hvornår det bliver.

Inddragelse af p-pladser og opsætning af arbejdsskure Mens de graver, er de desværre nødt til at inddrage parkeringspladser på strækningen.

Vi håber alle på forståelse for, at gravearbejdet er nødvendigt og med til at sikre det gode og rene drikkevand i fremtiden. Og både HOFOR og NCC har lovet at gøre, hvad de vi kan, for at mindske generne.

Kontakt entreprenør

Det er entreprenørfirmaet NCC Danmark A/S, der udfører arbejdet for HOFOR. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte HOFOR på telefon 33 95 33 95 og spørge efter Palle Rosendal.

Vi skal hilse fra HOFOR A/S, som også vil også information til alle grundejere i brevform.

Modtag SMS- varsler fra HOFOR

Hvis du ønsker at modtage SMS- varsler om driftsforstyrrelser, der påvirker din adresse, kan du tilmelde dig på www.hofor.dk/sms