Orientering fra Københavns Kommune om etablering af sorteringspunkt på Humlehaven overfor nr. 8.

Københavns kommune skal i de kommende år etablere op mod 550 affaldssorteringspunkter på byens veje. Dette arbejde bliver varetaget af kommunens afdeling Klima og Byudvikling (KB), som har ansvaret for bæredygtig affaldshåndtering.
KB skal indhente tilladelse til de enkelte placeringer hos vejmyndigheden, som i Københavns Kommune er placeret i afdeling Mobilitet, Klima og Byvedligehold (MKB).

I MKB har de modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et sorteringspunkt på den private fællesvej Humlehaven overfor nr. 8. De er som udgangspunkt indstillet på at godkende placeringen.

Da etablering af sorteringspunktet ligger på en privat fællesvej indenfor Grundejerforeningen Søndervangs område, har de sendt orientering til GF Søndervang i sagen.

G/F Søndervang er ikke vejejer og derfor ikke direkte part i sagen. Men Kommunen vil dog gerne høre om vi har bemærkninger til sagen, inden de beslutter, om de giver tilladelse til den pågældende placering.I kan her se mere løsningen og må gerne meddele os, hvis I har bemærkninger – I kan skrive til formand@soendervangvalby.dk


Baggrund
Med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024 den 13.
december 2018 blev det besluttet at opstille op til 750 sorteringspunkter i byrummet i hele København i løbet
af planperioden.
Sorteringspunkterne vil som supplement til de eksisterende affaldsordninger til husholdningsaffald bidrage
til at øge servicen for københavnerne i form af sorteringsmuligheder til husholdningsaffald i byrummet og
større sorteringskapacitet. Løsningen erstatter ikke de affaldskurve, som i dag findes i det offentlige rum til
gadeaffald. Etablering af sorteringspunkter er en helt central indsats for at bidrage til målsætningen om at
København bliver CO2-neutral i 2025 og for at nå målet i Cirkulær København om 70 % genanvendelse af
husholdningsaffald.


Du kan finde yderligere information og følge med i indsatsen på www.kk.dk/sorteringspunkter.