Nyt fra bestyrelsen om parkering og tusinde blomster der blomstrer

Parkering

Så er det lidt gode nyheder om mulige løsninger på parkeringstrykket i foreningen. Vi kan endnu ikke sætte dato på løsningerne, men det går fremad.

I bestyrelsen har vi hen over sommeren arbejdet med en skitse til en privatparkeringsordning for Grundejerforeningen Søndervang. Vi har været i dialog med flere private parkeringsfirmaer og med kommunen om mulighederne for at få lov at etablere en privat parkeringsordning – coronasituationen gør ikke svartiderne mindre. Men nu har vi fået en indikation fra Københavns Kommune på, at vi kan få en tilladelse til at indføre en privatparkeringsordning med beboerlicenser og gæstelicenser under en række givne forudsætninger.

Bl.a. har de anbefalet at opdele ”Grundejerforenings Søndervangs område i 2 zoner, således der i første omgang ansøges om området nord for Folehaven, der omfatter Grunderejerforeningen Søndervang og Grunderforeningen Hestehaven og de tilstødende grundejere til Hestehaven.

Kommunen anfører også, at ”delområde 2 syd for Folehaven vurderes at kunne skabe forskydningsparkering til nabovejene syd for jeres grundejerforening”. Derfor anbefaler kommunen, at vi søger i etaper, så vi i første omgang ansøger om den private parkeringsordning i delområde 1. Hvis der opstår større parkeringsproblemer i delområde 2 (grundejerforeningerne Ny Østengaard og Gammen Østengaard), vil vi naturligvis ansøge kommunen om at udvide parkeringsordning til også at omfatte dette område.

Kommunens opdeling af grundejerforeningens parkeringszoner

Så nu går bestyrelsen i gang med at udfærdige en detaljeret plan, samt lave en færdig ansøgning til kommunen om første etape. Vi entrerer med et parkeringsfirma til at bistå med udformningen af parkeringsordningen, som også vil kunne administrere ordningens drift fremover, hvis forslaget bliver vedtaget og kommunen giver tilladelse. Og vi er i dialog med Grundejerforeningen Hestehaven.

Når ansøgningen er færdiggjort, holder vi evt. et orienteringsmøde (digitalt eller hybridt (få der mødes fysisk og resten digitalt) afhængig af coronasituationen) og herefter sendes forslaget i urafstemning. Vi vurderer fortsat, at det ikke vil være forsvarligt at gennemføre en generalforsamling fysisk, og at det sikkert ikke vil være muligt før næste år.

Hvis der er flertal for parkeringsordningen, vil der blive afsendt ansøgning til kommunen.

I hovedtræk vil ansøgningen bygge på:

1.       3 timers fri parkering hele døgnet

2.       Parkering med gæstelicens gældende i 24 timer, kan benyttes hele døgnet

3.       Gælder mandag-lørdag (søndag ingen kontrol)

4.       Beboerlicens, gratis, bilen skal være registreret til en beboer eller en firmabil godkendt til privatkørsel.

5.       En licens per beboer, over 18

6.       Gæstelicens, 24 timer/døgn med et antal gæstekort eller digitale gæstelicenser

7.       Parkering af køretøjer med gyldigt invalideskilt og kommunale køretøjer, såsom hjemmeplejen undtages fra begrænsningerne.

Men det vil I alt sammen høre nærmere om, når vi får tegnet på den samlede ansøgning

Grønne mellemstier og 1000 blomstrene blomster
I bestyrelsen er vi også glade for at have fået en ansøgning fra en gruppe grundejere om tilskud til etabling af græs i stedet for grus på mellemstierne fra de grundejere som bor ud til en ”mellemsti”.

Gruppen af grundejere, som har ansøgt, vil ”gerne bidrage med at forskønne vores grundejerforening yderligere med af finde en varig og holdbar og homogen og pæn løsning på mellemstierne.” De vil selv udføre arbejdet og beder bestyrelsen om økonomisk støtte til materialer. Det har vi sagt ja til, selvfølgelig under forudsætning af at de enkelte grundejere selv står for vedligeholdelsen fremover.

Vi sætter pris på når medlemmerne tager initiativ, så vi har også støttet en ide fra et par grundejere om at købe ”en ordentlig omgang blomsterløg og lægge i små åer på dele af vores fælle grønne plæner på Søndervangs Alle” som et forsøg. De lægger også selv løgene, og vi er spændt på at se ideerne blomstre op.

Retortvej

Vi er fortsat i dialog med kommunen om en helstøbt plan for hele Retortvej, hvor der bl.a. laves cykelsti og lyskryds ved Nøddehaven og Retortvej. Denne plan er under behandling i kommunens forvaltning. Det er primært finansieret af Grønttorvet, så det forventes at blive politisk vedtaget i efteråret og gennemført i foråret 2021.
Vi er også opmærksomme på, at der stadig er problemer med oversigtforholdene, som følge af de mange parkerede biler, og vi har foreslået kommunen at lave flere spærreflader. I denne uge var formanden indbudt til at deltage i Valby Lokaludvalg møde om fremtidig lokalplan for Kulbanevej og forbindelsen til Retortvej, hvor vi særlig fokuserede på at få et tilstrækkelig antal parkeringspladser og et nyt vejkryds Kulbanevej/ Retortvel med i lokalplanen.

Vigerslevvej
Der er nedsat et parkbrugerråd til fornyelse af Vigerslevparken. I den forbindelse har man drøftet trafikrenovering af Vigerslevvej, herunder om der kan skabes trafikregulering ved at plante træer. Formanden har deltaget i et møde i om områdefornyelse og givet udtryk for, at grundejerforeningen gerne vil være med til at finansiere træer på Vigerslevvej i partnerskab med Københavns Kommune. Det er endnu kun tegninger, men der er udvikling i sagen, og vi kan kun håbe at vi også får lavet en bedre trafikafvikling på den stærkt trafikerede Vigerslevvej.

16 millioner kroner til anlæg, ombygning og sikre skoleveje til ny skole ved Torveporten

Der er vedtaget nyt budget i Københavns Kommune og der blev afsat i alt 16,2 mio. kr. til etableringen af den nye skolestruktur i Valby Syd.

Fra grundejerforeningen Søndervang havde vi lavet et høringssvar som bl.a. indeholdt ønske om, at der blev afsat midler til at sikre skolevejene. Så vi hilser velkommen, at der blev afsat 1,3 mio. kr. til en skolevejsanalyse, der skal danne grundlag for anlæg af konkrete løsninger, herunder en tryg forbindelse på tværs af Folehaven. Der blev også bevilget 5. mio. til at udvikle pladsen ved skolen og biblioteket i Folehaven, så der nu samlet er 13. mio til at udvikle pladsen så den kan danne centrum for attraktive aktiviteter sammen med de midler der er afsat til helhedsplan fra kommunen. Forhåbentlig til stor gavn for hele kvarteret og hvis I har ideer eller spørgsmål må I endelig skrive til formand Michel Steen-Hansen sidder i både pladsgruppe og styregruppe for projektet.