Urafstemning og arbejdet med parkering i Søndervang

Der har været afholdt urafstemning om parkering i Grundejerforeningen Søndervang. Urafstemning er slut og begge forslag er vedtaget med mere end 2/3-dele flertal.Det betyder at bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Formand Michel Steen-Hansen, Næstformand Kim Christensen og Kasserer Kasper Brock Laursen, som i næste uge starter arbejdet med at laver en projektplan, tidsplan, budget og skitse til parkeringsordning som bestyrelsen behandler inden sommerferien. Bestyrelsen prioriterer en hurtig proces, men samtidig også en proces der sikrer at vi får en parkeringsordning der dækker hele vores forening og med så få gener for os (medlemmerne) og vores gæster som muligt.

Hvis der etableres en ordning, kommer den til at fungere i mange år fremover. Udgangspunktet er at vi etablerer én ordning, der dække hele vores område. Både nord og syd for Folehaven.

Arbejdsgruppen har allerede mødtes med rådgiver og privat parkeringsselskab for at afsøge forskellige muligheder. Ligeledes har der været kontakt til Valby Nye Villakvarterer, som er syv boligforeninger der har etableret en privat parkeringsordning 1. juni 2020. Denne indeholder beboer- og  gæstelicenser samt  3 timers parkerings restriktion. Det er det første sammenlignelige område i kommunen, der har fået sådan en tilladelse. Vores plan er at bruge de gode erfaringer fra dette område og tilpasse det til vores forening – se mere her

Inden sommerferien udarbejder gruppen en arbejdsplan med et privat parkeringsselskab. Herefter laves udkast til ansøgning til Københavns Kommune, som drøftes med forvaltningen og ansøgningen tilrettes herefter.

Hen over sommeren udarbejdes kortmateriale og skilteplan, sammen med en endelig ansøgning –(evt. med konsulentbistand)

Det betyder at vi forventer at kunne indkalde til en generalforsamling løbet af efteråret, der skal tage stilling til forslaget. Hvis der er flertal for ordningen, sendes det til myndighederne (kommune og politi) som skal give den endelig godkendelse

Vi vil løbende orientere om processen og status på hjemmesiden, hvor de nærmere detaljer om afstemningen også kan ses.

Desuden har vi taget kontakt til de andre Grundejerforeninger vi deler veje med, med henblik på at etablere en fælles ordning for alle beboere på samme veje.

Afstemningsresultat

Der var 89,8% der accepterede at en urafstemning træder i stedet for beslutninger vedr. parkering, der skulle være truffet på den aflyste generalforsamling marts 2020.

De forslag bestyrelsen havde valgt at udsende vedr. parkering i foreningen var følgende.

 1. Ved urafstemning pålægger grundejerforeningen Søndervangs medlemmer bestyrelsen snarest at ansøge kommunen om tilladelse til at etablere gule striber på de af grundejerforeningens T-kryds, hvor der opleves ulovlig parkering, afgrænset af de af kommunen afmærkede ”servicemarkering”, de små gule trekanter på kantstenene samt at etablere disse.
  Der afsættes maksimalt kr. 100.000 til dette arbejde, som finansieres af de opsparede midler.

  Afgørelsen: Der var 193 som stemte for dette forslag, 56 imod og 15 som stemte blank. Det betyder at 73,1 % stemte for.
 2. Urafstemningen giver bestyrelsen bemyndigelse til at undersøge og planlægge indførsel af et parkeringssystem på foreningens veje med det formål at begrænse antallet at parkerede biler under samtidig hensyntagen til de enkelte grundejeres behov for parkering.

  Bestyrelsen entrerer med en trafikkonsulent til at udarbejde forslag og ansøgning til kommunen. Når der foreligger et samlet forslag (inkl. budget til etablering og drift) til en parkeringsordning, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der skal tage stilling til betingelser og model for en fremtidig ordning. Eller der afholdes en urafstemning, hvis det ikke er muligt at afholde større møder pga. forsamlingsforbud.

  Der afsættes maksimalt kr. 250.000 til at ansøge, afsøge myndighedskrav, udarbejde målfaste tegninger, forslag til licenser og håndtering af disse samt gennemføre ansøgningsprocedure. Dette finansieres af de opsparede midler.

  Afgørelsen: Der var 198 som stemte for dette forslag, 55 imod og 11 som stemte blank. Det betyder at 75 % stemte for.

  Antal stemmer: 238 medlemmer har stemt. 1 stemme er ugyldig pga. restance. 237 (Papir 115 stk. Elektronisk 123 stk.)
Antal stemmerUrafstemningForslag aForslag b
FOR237193198
IMOD145655
BLANK131511
    
Andel af stemmerUrafstemningForslag aForslag b
FOR89,8%73,1%75,0%
IMOD5,3%21,2%20,8%
BLANK4,9%5,7%4,2%

Der har været et par klager i facebookgruppen Beboerne i Grundejerforeningen Søndervang er besvaret og svar er accepteret af klagerne.