Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Søndervang,

onsdag, 2016-03-30, 19.00, på Vinhaven 4, Valby

 

Antal stemmeberettigede: 57, heraf to ved fuldmagt.

 

 

1 Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Hanne Skovsgaard, Forfatterkvarteret Grundejerforening.

 

Valgt med akklamation.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 

2 Beretning

 

 

Formanden aflagde beretning.

 

 

************

Endnu engang velkommen og en særlig velkomst skal som sædvanlig gives til foreningens nye medlemmer, der er kommet til i årets løb. Der har i årets løb været i alt 29 hushandler, det er næsten dobbelt så mange end sidste år, hvor der var 15. Alle nye medlemmer får tilsendt en velkomstbrochure samt foreningens love. Vi er jo en Grundejerforening, som er tinglyst i parcellernes skøde, så det vil sige et pligtigt medlemskab og i vores love er det jo bestemt, hvad bestyrelsens arbejdsområde dækker og hvad vi skal varetage af interesse for medlemmerne.

 

Jeg vil her i beretningen dele vores arbejde op i områderne:

Administration - veje – vores fælles område og øvrigt.

 

Administration:

Administrativt har det igen været et godt år – der har ikke været de store overraskelser i foreningen.

Af det udsendte regnskab fremgår det også tydeligt, at der ikke har været noget uforudset, kassereren vil under dagsordenspunktet regnskab gennemgå og kommentere regnskabet. Der er kun få medlemmer, der skylder kontingent, desværre med stigende samlet restancebeløb og det er desværre også tit de samme grundejere, der skal have rykker tilsendt før de betaler.

 

Vi har også, sædvanen tro, fået udgivet vores Søndervangsblad, der udgives minimum en gang om året, vores redaktør, Jens Kolind vil meget gerne have indlæg til bladet, så kom med nogle indlæg – alt hvad der kunne have interesse for grundejerne, stort som småt modtages med tak. Husk også vores hjemmeside www.soendervangvalby.dk.

Vi arbejder også på, at få oprettet en mailliste på alle vores medlemmer, så vi kan sende nyhedsbreve m.m. hurtigt ud. Det er André, der holder styr på listen.

Vi er medlemmer af Grundejeren.dk - Fællesforeningen af grundejerforeninger i København, der virker som en paraplyorganisation for os, - og vi har valgt at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet, - undertegnede og næstformanden Leif her fra foreningen er med i bestyrelsen i Fællesforeningen, hvor vi arbejder med blandt andet, forbud mod rockerborge, trafik og parkering på private veje, ejendomsvurderinger og skatter, overbebyggelse af grundene med mere. Se i øvrigt deres hjemmeside www.grundejeren.dk, hvor Fællesforeningens udmærkede blad med gode artikler til gavn og inspiration kan ses og læses.  I øvrigt arrangerer grundejeren.dk mange gode møder for medlemsforeningerne samt deres medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

Jernbaneudvidelsen fra København til Ringsted interesserer os naturligvis stadigvæk og der er fuld fart på arbejdet med nedgravningen her i området. For os betyder det, at arbejdet ved Retortvej, Kulbanevej og Vigerslevvej giver en masse gener et stykke tid endnu, men vi har da fået ind- og udkørslen tilbage ved Kongshaven / Vigerslevvej!

Mere information om arbejdet og tidsplaner kan alle få ved at gå på nettet og bruge Banedanmarks hjemmeside www.banedanmark.dk/københavn-ringsted.

Grønttorvet er under udflytning, det bliver spændende, at følge udviklingen af en helt ny bydel. Lad os håbe, at det vil gå hurtigt med opførelsen af bydelen.

 

Vores veje:

Bestyrelsen besigtiger årligt vejene på vores såkaldte vejsyn og dette giver sig udslag i, at der laves en plan for det årets vejarbejde. Bestyrelsen besluttede sidste år, at igangsætte en udarbejdelse af en renoveringsplan for de kommende år med henblik på en tæppebelægning af vores veje og ikke mindst den dertil hørende økonomi og som det kan ses af bestyrelsens budgetforslag vil vi gerne allerede i år påbegynde tæppebelægning af foreningens område syd for Folehaven. Især Humlehaven trænger til en renovering.

Da fjernvarmen blev nedgravet i foreningen i starten af 90erne, blev netop Humlehaven lavet af Københavns Kommune på den del af vejen der var gravet op. Senere fik vi aftalt med Københavns Kommune, at vi selv stod for slidlaget på hele vejens bredde og sådant blev de øvrige veje efterfølgende lavet. Det medførte dengang et ekstra kontingent i en årrække for at have økonomi nok til at få vejene lavet rimeligt hurtigt.

I dag står vi i samme situation med hensyn til økonomien og at få lavet alle vejene med tæppebelægning rimeligt hurtigt. Hvis vi har uændret kontingent vil det ca. tage til år 2032 at komme igennem alle vejene. Hvis vi derimod vedtager et ekstra kontingent f. eks. 1000 kroner pr. medlem i 5 år = ca.2,5 millioner kroner vil vi kunne være færdige ca. i år 2024, idet det p.t. vil koste ca. 5 millioner kroner i alt. Det er noget bestyrelsen vil arbejde videre med og næste år vil fremlægge resultatet af.  

Generelt vil jeg dog konkludere, at det har, med hensyn til vejene været et tilfredsstillende år, det skyldes ikke mindst de milde vintre!

Lige nu er arbejdet med opsætning af de nye lysmaster med LED-lamper ved at være færdig og lad mig sige det med det samme – vi har ikke haft ret meget indflydelse på, hvor placeringen skulle være, hvis en mast skulle flyttes fordi afstanden mellem masterne nogle få steder skulle ændres. Det er i øvrigt et rigtigt godt og flot lys de nye lamper giver og så luner det jo også, at besparelsen på elforbruget er på 57 %.

Ligesom det skete med nedlæggelsen af el-ledningerne i jorden vil bestyrelsen også følge arbejdet med lysmasterne nøje, - det betyder mange møder, besigtigelse, tilsyn og afleveringsforretning. 

 

I henhold til vores love, skal den enkelte grundejer renholde både fortov, vejbane og rendesten. Desværre har vi alt for tit måttet sætte gartner på enkelte grundejere, der trods fejekort og anbefalet brev ikke renholdte rendesten og fortov, for god ordens skyld skal nævnes, at det er den enkelte grundejer, der kommer til at betale den fulde regning i henhold til foreningens love, i år er der uddelt 99 fejekort – det er bare alt for mange. Vores fejekortsudvalg vil igen i 2016 være på banen - så kom nu i gang og få ordnet dit fortov og rendesten så du ikke får et fejekort!

John Larsen, Da 16 har haft stillet et forslag om at pålægge nye ejere at etablere 2 parkeringspladser inde på egen grund. Meningen med forslaget er god nok, men da det ikke er foreningen, der kan bestemme/beslutte den slags har John frafaldet forslaget. Jeg har så lovet igen, igen at opfordre alle til at få bilerne væk fra vejene, både af hensyn til snerydning ved traktor og ikke mindst, da vi har meget smalle vej. Hvis bilerne blev parkeret på egen grund ville det også højne trafiksikkerheden.

 

Vores fælles område:

 

Vores fælles anlæg er bestemt noget vi alle sammen kan være bekendt og stolte af, det er med til at give foreningen et flot helhedsindtryk, og det er min og bestyrelsens opfattelse, at vores område er i pæn stand, velholdt og nydeligt – og passes rigtig godt af Leif. Bøgehækkene i rondellerne er vokset pænt til. Vores fælles anlæg lider dog under det grimme anlæg, der er sat op til reinfiltration af grundvandet imens arbejdet med anlæggelsen af den nye bane langs Kulbanevej står på. Efter den sidste melding vil anlægget blive pillet ned inden sommer!

Den løbende udskiftning af vores birketræer er, grundet reinfiltrationen sat i bero til det er pillet ned. Vi regner så med, at få udskiftet alle de sidste birketræer på en gang og hvis budgettet senere bliver vedtaget – så er det bestyrelsens agt, at udskifte de sidste 18 birketræer i år.

 

Øvrigt:

Jeg vil gerne her rette en stor tak til de øvrige medlemmer i bestyrelsen, som det igen i år har været en fornøjelse at arbejde sammen med. Også en tak til alle andre, der har arrangeret og været aktive med diverse arrangementer og aktiviteter, ikke mindst, at der i år igen igen blev afholdt fastelavnsarrangement og en vejfest - håber disse arrangementer kan forsætte og være med til at sikre, at Grundejerforeningen SØNDERVANG også på denne måde er et dejligt sted at bo.

Brug også foreningens hjemmeside www.soendervangvalby.dk, hvor også bl. a. referatet fra generalforsamlingen vil kunne findes.

Jeg vil også gerne her slå et slag for vores tilbud til medlemmerne om de muligheder vi har for udlån, blandt andet borde og stole til fester såvel indendørs som udendørs, vores trailer med mere, se i vores Søndervangs-blad, hvad der kan lånes - hvordan og på hvilke betingelser.

 

Det var så den 25. beretning med mig som formand, idet jeg blev valgt til formand første gang i 1991 og i øvrigt blev jeg valgt ind i bestyrelsen i 1975 – så efter mere end 40 års arbejde i og for grundejerforeningen søndervang føler jeg at det er tiden, at takke af. - når vi kommer til punktet valg - skal der således vælges en ny formand.

Jeg siger endnu en gang tak til alle mine venner i bestyrelsesarbejdet samt deres familier for de mange års gode samarbejde, krydret med gode fantastiske oplevelser og også tak til de af foreningens medlemmer, som jeg har mødt i forbindelse med arbejdet, f. eks. ved diverse vejfester/fastelavnsarrangementer og de mange snakker og mails med god dialog.

Det har også været givtigt og berigende at være med i det omfattende netværk jeg som formand for grundejerforeningen Søndervang har deltaget i – især arbejdet i vores paraplyforening Grundejeren.dk har været inspirerede og spændende.

 

* * * * * * * * * *

 

Dirigenten åbnede for kommentarer til beretningen.

 

NØ56-58: Vedrørende de nye lysmaster: træerne i haverne tager lyset fra de nye master. Kan man få dem beskåret. Snerydning er billigere end budgetteret. Hjørnet LI/NØ bør have et spejl. Regnskabet bør indeholde afvigelser fra budgettet. Mange taxaer bruger foreningen som gennemkørsel.

 

Form: Beskæring af træer vil bestyrelsen kigge på. Snerydning budgetteres hvert år med en garantisum. Vi afsætter lidt flere penge i budgettet. Det er en hjælp til grundejerne at vi får ryddet vejene, og renovationen kan ikke nægte at køre ind. Politiet kan kontaktes vedr. behovet for et spejl. Kassereren vil kigge på regnskabsopstillingen. Smutveje i foreningen er et kendt problem. Derfor har vi stilleveje i foreningen.

 

ÆB15b: Vi har etableret en gruppe på Facebook: ”Beboerne i Grundejerforeningen Søndervang i Valby”. Opfordring til at blive aktiv.

 

NØ23: Snerydning og parkering. Ulovlig parkering ved grunden ved spærringen i NØ. Alvorlige parkeringsproblemer. Snerydning skubber sneen op på fortovet ved NØ23. Der bør være regler for snerydning med traktor.

 

Form: Bestyrelsen bør tale med snerydderen om forholdene ved denne afspærringen. Vedr. parkering kan man blive nødt til at tale med politiet.

 

LI20b: Fliser på fortovene er ønskelige.

 

Form: Fliseforslag er mange gange blevet nedstemt. Bestyrelsen vil afvente forslag fra medlemmerne. Nye fliser bliver tit ødelagt ved gravearbejde.

 

 

SØ19: Etablering af legeplads er ønskeligt. Der er sendt en mail.

 

Form: Forslaget er ikke modtaget i bestyrelsen som egentligt forslag. Forslag skal sendes til formanden eller næstformanden.

 

HU23: Udskiftning af birketræer er meget dyr.

 

Form: En del af træerne er syge og hule. Vi fælder træerne inden de vælter i en storm. Vi skifter træerne, så de har ensartet højde.

 

Næstf: Rødder går i kloakkerne.

 

LI15b: Der ønskes et udvalg om legeplads.

 

Form: God ide med et udvalg. Bestyrelsen vil sikkert gerne være med.

 

RO3: Birketræer, hvorfor vælger vi ikke en anden sort pga allergi.

 

Form: Andre træer kan overvejes af en bestyrelse til den tid.

 

KO39: Vejbelægning kan blive dyrt for dobbelthuse. Det bør være fordelt pr. parcel. Legepladser er meget dyre.

 

Form: Alle betaler det samme.

 

LI15b: Der bør være andre træer.

 

SØ18a: SØ bør udnyttes til flere rekreative formål. Bestyrelsen bør arbejde med disse forslag.

 

 

ÆB6: Facebook-gruppen bør benyttes mere. Kantstene i beton bør følge reglerne. Overkørsler bør tjekkes.

 

Form: Vi har fået nye regler for højder. Det vil blive checket ved asfaltarbejdet.

 

LI14: Søndervangsbladet kan få et tema om ”Vis os din have”, evt. med en præmie.

 

KO16: Lysmast er farlig ved berøring.

 

Form: Det kigger bestyrelsen på.

 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

 

3 Regnskab

 

Kassereren forelagde regnskabet, der var udsendt med indkaldelsen. Kassereren fremhævede de største poster og formueposterne. Der er stadig en del restancer, både nye og ældre. En del restancer er indgået lige før Generalforsamlingen.

 

Dirigenten åbnede for kommentarer.

 

NØ56-58: Restancer kunne nævnes i bladet.

 

Kassereren. De fleste er fra efteråret og bladet udsendes om sommeren.

 

Form: Der vil blive benyttet en advokat til restancer.

 

KO39: Er det lovligt at nævne restancer offentligt.

 

Form: Det er intern information i indkaldelsen.

 

Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning (en imod).

 

 

4 Foreliggende forslag

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

 

 

5 Budget

 

 

Kassereren forelagde budgettet, der var udsendt med indkaldelsen.

 

Dirigenten åbnede for kommentarer til budgettet.

 

Kommentarer:

RO3: Fejning er 37000, hvilket er dyrt.

 

Næstf: Vi har i foreningen ansvaret for en del fortov både med fejning og snerydning.

 

 

SØ10a: Grus på fortov er ønskeligt. Vejbrønde bør tømmes oftere.

 

Næstf: Nogle vejbrønde modtager flere blade end andre.

 

Form: Vi lægger grus på i år på udvalgte steder, hvor der trænges mest.

 

NØ23: Er der en plan for gruslægningen.

 

Form: Det bliver besluttet ved vejsynet.

 

KO39: Ved byggerier tages der ikke hensyn til beboerne.

 

Form: Vi ringer til kommunen, hvis bygherrer blokerer fortove. Skurvogne er et specielt problem.

 

RO4: Resultat fra sidste år bør med i budgettet. Fastelavnsfesten bør være gratis for beboerne. Hvordan er man dækket ved vedligeholdelse af fortov med asfalt.

 

Form: Budgettet kan opstilles mere læsevenligt. Gratis fastelavnsfest er måske en ide. Asfalt på fortov skal man selv vedligeholde, og man kommer til at bidrage til evt. fliser alligevel.

 

Kassereren: Vi får uændret kontingent.

 

 

Budgettet blev vedtaget (to imod, en undlod).

 

 

6 Valg af bestyrelse og revisorer

 

 

Formand: På valg var Jørn Palm, SØ 16B, der ikke modtog genvalg.

Bestyrelsen foreslog næstformand Leif Pedersen, SØ1b.

 

Flere kommentarer om ønskelig annoncering af bestyrelsesvalg forud for Generalforsamlingen.

 

Valgt med akklamation.

 

Medlem: Jens Kolind, LI14.

Bestyrelsen foreslog Jens Kolind valgt som næstformand for et år.

Valgt med akklamation.

 

Medlem: Henrik Ingvorsen, SØ39. Modtager genvalg.

Valgt med akklamation.

 

Nyvalg: Bestyrelsen foreslog Michel Steen-Hansen, SØ18A.

Valgt med akklamation.

 

To bestyrelsessuppleanter:

Bestyrelsen foreslog Martin Bjørup, NØ34.

Valgt med akklamation.

 

Bestyrelsen foreslog Kim Christensen, RO4.

Valgt med akklamation.

 

Spørgsmål om offentliggørelse af referater fra bestyrelsen. Den nye bestyrelse kan diskutere dette. Referater findes i protokollen og kan ses hos kassereren.

 

 

Revisor: På valg er Allan Bauer, SØ25. Modtager genvalg.

Valgt med akklamation.

 

Revisorsuppleant:

Bestyrelsen foreslog Allan Ellegaard, HU23.

Valgt med akklamation.

 

Dirigenten sluttede mødet og takkede for god ro og orden.

 

Formanden takkede dirigenten.

 

Jens Kolind takkede formanden for hans virke som formand.

 

Mødet sluttede kl. 21:19.

 

O O O O O O O O O

 

Signeret af dirigenten: Hanne Skovsgaard