Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Søndervang,

torsdag, 2014-03-20, 19.00, på Kirsebærhaven Skole, Valby

 

Antal stemmeberettigede: 42

 

1   Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Hanne Thomsen, KO51.

 

Valgt med akklamation.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2   Beretning

 

Formanden aflagde beretning.

***

Endnu engang velkommen og en særlig velkomst skal gives til foreningens nye medlemmer der er kommet til i årets løb. Der har i årets løb været i alt 11 hushandler, det er lidt flere end sidste år, hvor der var 9. Alle nye medlemmer får tilsendt en velkomstbrochure samt foreningens love. Vi er jo en Grundejerforening, som er tinglyst i parcellernes skøde, så det vil sige et pligtigt medlemskab og i vores love er det jo bestemt, hvad bestyrelsens arbejdsområde dækker og hvad vi skal varetage af interesse for medlemmerne.

 

Hvad laver bestyrelsen så – jeg vil her i beretningen dele vores arbejde op i områderne: Administration - veje – vores fælles område og øvrigt.

 

Administration:

Administrativt har det igen været et godt år – der har ikke været nogen store overraskelser i foreningen.

 Af det udsendte regnskab fremgår det også tydeligt, at der ikke har været noget uforudset, kassereren vil under dagsordenspunktet regnskab gennemgå og kommentere regnskabet. Der er kun få medlemmer, der skylder kontingent, desværre med stigende samlet restancebeløb, det er tit de samme grundejere, der skal have rykker tilsendt før de betaler.   

Vi har også, sædvanen tro, fået udgivet vores Søndervangsblad, der udgives minimum en gang årligt, vores redaktør, Jens Kolind, vil meget gerne have indlæg til bladet, så kom med nogle indlæg - stort som småt, der kunne have interesse for grundejerne.

Vi er medlemmer af fællesforeningen af grundejerforeninger i København, der virker som en paraplyorganisation for os, - og vi har valgt at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet, jeg og næstformanden her fra foreningen er med i bestyrelsen i Fællesforeningen, hvor vi arbejder med blandt andet, forbud mod rockerborge, trafik og parkering på private veje, ejendomsvurderinger og skatter, overbebyggelse af grundene med mere.  Se i øvrigt deres hjemmeside www.grundejeren.dk, hvor Fællesforeningens udmærkede blad med gode artikler til gavn og inspiration for os som forening kan ses og i øvrigt arrangerer foreningen mange gode møder for medlemsforeningerne.

 

Vores el-luftledninger er nu blevet nedlagt i jorden, de gamle master og luftledninger til belysning er tilbage, Københavns kommune har afsat 266 millioner kroner til udskiftning af disse. Det bliver master, der er ”duesikret” og lyskilden bliver LED, der betyder en væsentlig besparelse på strømforbruget og vil være med såkaldt intelligent belysning, det vil sige lyset kan reguleres efter færdsel med mere. Hvornår udskiftningen sker i vores område er endnu ikke udmeldt. Ligesom med el-ledningerne vil bestyrelsen følge arbejde nøje. 

 

Jernbaneudvidelsen fra København til Ringsted interesserer os naturligvis også og der er fuld gang i arbejdet med ledningsomlægninger og klargøring til vejomlægninger. For os betyder det at arbejdet ved Retortvej, Kulbanevej og Vigerslevvej giver en masse gener og det sidste nye er, at vores område er udset til at skulle bruges til reinfiltration af grundvandet 18 meter nede når tunnelen langs Kulbanevej skal laves, det vil sige, at der fortrinsvis i græsset på Søndervangs alle skal bores en række huller hvori vandet igen pumpes 18 meter ned. Vi har holdt møde med BaneDanmark herom, der er tale om ekspropriation, så vi kan ikke sige nej!

 Mere information om arbejdet og tidsplaner kan alle få ved at gå på nettet og bruge BaneDanmarks hjemmeside www.banedanmark.dk/københavn-ringsted

 

Vores veje:

Det er bestyrelsens opfattelse, at vores veje generelt har det godt – bestyrelsen besigtiger årligt vejene på vores såkaldte vejsyn og dette giver sig udslag i, at der laves en plan for vejarbejdet. Vi har konkluderet, at der i øjeblikket ikke er behov for en tæppebelægning – det vil sige, et nyt slidlag – men kun lapper. 

Generelt vil jeg konkludere, at det har, med hensyn til vejene været et tilfredsstillende år, det skyldes ikke mindst de milde vintre!

Et problem vi kikker nærmere på er, at det efterhånden er mere reglen end undtagelsen, at når der sælges og bygges nyt, så bliver det som et dobbelthus og til med med anmodning om dispensation fra bebyggelsesprocenten. Det er uholdbart med denne ændring af vort villakvarter!

 

I henhold til vores love, skal den enkelte grundejer renholde både fortov, vejbane og rendesten og herfra skal der til medlemmerne i Søndervangs Alle igen i år lyde en kraftig opfordring til også at overholde lovene og ikke mindst også at renholde kantstenen ind mod græsset. Desværre har vi alt for tit måttet sætte gartner på enkelte grundejere, der trods fejekort og anbefalet brev ikke renholdte rendesten og fortov, for god ordens skyld skal nævnes, at det er den enkelte grundejer, der kommer til at betale den fulde regning i henhold til foreningens love. Vores fejekortsudvalg vil igen i 2014 være på banen - så kom nu i gang og få ordnet dit fortov og rendesten inden du får et fejekort.

 

Vores fælles område:

Generelt er det min og bestyrelsens opfattelse, at vores område er i pæn stand, velholdt og nydeligt - og passes rigtig godt af Leif.

Vores fælles anlæg er bestemt noget vi alle sammen kan være bekendt og stolte af, det er med til at give foreningen et flot helhedsindtryk.

 

Øvrigt:

Jeg vil gerne her rette en stor tak til de øvrige medlemmer i bestyrelsen, som det igen i år har været en fornøjelse at arbejde sammen med Også en tak til alle andre, der har arrangeret og været aktive med diverse arrangementer og aktiviteter, ikke mindst, at der i år igen blev afholdt fastelavnsarrangement og måske kommer der igen gang i en vejfest - håber disse arrangementer kan forsætte og være med til at sikre, at Grundejerforeningen SØNDERVANG også på denne måde er et dejligt sted at bo og være medlem i.

Brug også foreningens hjemmeside www.soendervangvalby.dk, hvor også bl. a. referatet fra generalforsamlingen vil kunne findes.

Jeg vil også gerne her slå et slag for vores tilbud til medlemmerne om de muligheder vi har for udlån, blandt andet borde og stole til fester såvel indendørs som udendørs, vores trailer med mere, se i vores Søndervangs-blad, hvad der kan lånes, hvordan og på hvilke betingelser.

 

***

 

Dirigenten åbnede for kommentarer til beretningen.

 

SØ10a: Reinfiltrering, skybrud eller grundvand. Bekymring om grundvandsniveauet i foreningen.

 

RE 28 a+b: Grus på fortovet, er det muligt. Om Grønttorvet, kan Kongshaven genåbnes? Nøddehaven er meget trafikeret. Der er meget affald på ejendom ved RE.

 

NØ38: Mulig åbning af KO. Grundvansspejlet kan bekymre. SØ Alle er fin, kan vi også få træer på Retortvej.

 

KO49: Imod åbning af KO. Der er allerede meget mere trafik efter lukning af RE.

 

 

Formanden:

 

Grundvandet pumpes op fra 18 m og pumpes ned igen til 18 m. Bestyrelsen blev beroliget af BaneDanmark.

 

Affald på Retortvej er et stadigt problem pga Grønttorvet. KK skal holde området. Man kan som medlem skrive til KK på deres hjemmeside.

 

Omlægning af KO er vedtaget på GF, men det kan midlertidigt ændres ved evt. lukning af KO ved Vigerslevvej.

 

Grus på fortove er i budgettet for de fortove, der ikke er opgravet pga el-ledninger.

 

SØ alle er udlagt som fælles område med beplantning.

 

KO49: Ekspropriation af vejene til arbejdskørsel, bliver det betalt for reparationer.

 

KO51: Det er vigtigt, at det er svært at køre igennem foreningen. Trafik vil altid finde nye veje.

 

NØ38: Bommen i NØ ødelagt af håndværkere, der tager den op. Den bør sættes fast igen.

 

RE 28 a+b: Der køres meget stærkt i NØ.

 

Formanden: Møde med BaneDanmark, arbejdskørsel bliver nok ikke aktuelt.

 

Der laves et forlig vedr. grundvand reinfiltration, så vi får en erstatning for generne.

 

Bump: Der var et forslag tidligere om flere bump i KO, men det blev trukket tilbage. Man kan altid stille et nyt forslag.

 

SØ10a: Nye gadelamper, design så de ikke lyser ind i haverne.

 

Formanden vil undersøge det. De nye master vil blive duesikret. Vi håbet, at de nye master også vil stå i skel mellem grunde.

 

ÆB6: Ejendomsvurderinger, er vores område vurderet korrekt. Vedtægterne findes ikke på hjemmesiden.

Rockerborge, hvad er reglerne for erhverv.

 

HU23: Vejene, overkørsler til Folehaven, hvem skal tilse dem?

 

NØ 38: Hundegårde i foreningen?

 

KO20: Kommer der en gangtunnel under Ringsted-banen?

 

Form:

Ejendomsvurderinger: Ejendomsværdiskat er både hus og grund. Ejendomsskatten går til kommunen på basis af grundværdi. Kommunen vil gerne have høj grundværdi. Vi har i Grundejeren fulgt værdierne for egne huse. Hele Kbh har fået justeret værdierne.

 

Vedtægter er ikke på hjemmesiden. Ejd mægl skal betale for dem.

 

Vi må ikke have erhverv (til gene) i foreningen. På de ydre veje er der erhverv.

 

Dyrehold må ikke være til gene for naboerne.

 

Der kommer en gangsti ned til Vigerslev Alle St. i forbindelse med omlægningen af Retortvej.

 

Overkørsler til Folehaven: bestyrelsen vil kigge på det.

 

Pæl i NØ: Bestyrelsen vil kigge på det og sætte en ny lås i, hvis den er væk.

 

Beretningen blev godkendt, 41 for, 1 undlod.

 

 

3   Regnskab

 

Kassereren forelagde regnskabet, der var udsendt med indkaldelsen.

 

Kassereren lagde vægt på ansvaret for restancer, der altid påhviler ejeren.

 

Dirigenten åbnede for kommentarer til regnskabet.

 

KO28: Kontingentet blev sat op for opsparing til vejrep.

 

ÆB6: Rest. 2007-2012, Hvorfor den periode?

 

HU23: Hvordan kommer kontingenterne ind?

 

Kass: Kontingentet afspejles i den kontante beholdning.

 

Restancerne kan til sidst inddrives via inkasso, både kontingent og gartnerregninger.

 

Restancerne står særskilt fra årets regnskab. Vi kan miste penge ved tvangsauktion.

 

Regnskabet blev godkendt:

 

40 for, 1 imod, 1 undlod

 

 

4   Foreliggende forslag

 

Der var ingen forslag.

 

 

5   Budget

 

Kassereren forelagde budgettet, der var udsendt med indkaldelsen.

 

Dirigenten åbnede for kommentarer til budgettet.

 

DA16: Snerydning? KK skal betale for grus efter opgravning.

 

Form 10 000 kr til snerydning. Vi har 1-års gennemgang af reparationerne.

 

ÆB6: Opstilling af budget bør følge regnskabet.

 

Kass. Vil kigge på dette.

 

HU23: Udgifter 5-10 år frem?

 

Kass: Ny tæppebelægning (budget) vil fremgå senere, når det bliver aktuelt.

 

Formanden redegjorde for den sidste store udbedring af asfalten i f m fjernvarmen.

 

KO28: Opsparing i f m kontingentforhøjelse, hvor er pengene henne?

 

Form: 2012 havde større underskud. I 2013 blev der overskud.

 

ÆB6: Vi er allerede i budgetåret. Man kan godt forudse udgifter til snerydning.

 

Formanden: Vi har normalt et konservativt syn på budgettet.

 

Budgettet blev vedtaget enstemmigt.

 

6   Valg af bestyrelse og revisorer

 

Formand: På valg var Jørn Palm, SØ16B

Valgt med akklamation.

 

Medlem: På valg var Jens Kolind, LI14.

Valgt med akklamation.

 

Medlem: På valg var Henrik Ingvorsen, SØ39.

Valgt med akklamation.

 

Medlem: På valg var Marius Brøchner-Mortensen, LI 15A, modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Andre Mounaoui, SØ 1A.

Valgt med akklamation.

 

To bestyrelsessuppleanter:

Bestyrelsen foreslog John Larsen, DA16.

Bestyrelsen foreslog Per Skovby, RO 5.

Valgt med akklamation.

 

Revisor: Jørgen Pedersen, RØ6, modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Allan Bauer, SØ25.

Valgt med akklamation.

 

Revisorsuppleant:

Fra salen meldte Allan Ellegaard, HU23, sig som kandidat.

Valgt med akklamation.

 

Dirigenten sluttede mødet.

 

Formanden takkede Jørgen Pedersen for de mange år (siden 1984) som revisor.

 

Formanden takkede Leif Pedersen for de mange år (siden 1973) i bestyrelsen.

 

Formanden takkede for god ro og orden.

 

Formanden takkede dirigenten.

 

Mødet sluttede kl. 20.39.

 

Signeret af dirigenten: Hanne Thomsen