Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Søndervang,

tirsdag, 2013-03-19, 19.00, på Kirsebærhaven Skole, Valby

 

Antal stemmeberettigede: 29

 

1   Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Hanne Thomsen, KO51.

 

Valgt med akklamation.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2   Beretning

 

Formanden aflagde beretning.

 

***

Endnu engang velkommen og en særlig velkomst skal gives til foreningens nye medlemmer der er kommet til i årets løb. Der har i årets løb været i alt 9 hushandler, det er lidt færre end sidste år, hvor der var 13. Alle nye medlemmer får tilsendt en velkomstbrochure samt foreningens love. Vi skal jo huske på, at vi jo er en Grundejerforening, som er tinglyst i parcellernes skøde, så det vil sige et pligtigt medlemskab og i vores love er det jo bestemt, hvad bestyrelsens arbejdsområde dækker og hvad vi skal varetage af interesse for medlemmerne.

Det er jo dejligt stadigvæk at se, at når der bliver sat huse til salg i foreningens område – ja, så bliver vi markedsført med alle superlativerne, og det er jo også rigtigt – Valby er blevet til et attraktivt sted at bo og specielt i her SØNDERVANG, hvilket vi kun kan glæde os over, så med det i mente, er det jo rigtigt nok som salgsannoncerne udtrykker – et stille, attraktivt børnevenligt kvarter.

 

Hvad laver bestyrelsen så – jeg vil her i beretningen dele vores arbejde op i områderne: Administration - veje – vores fælles område og øvrigt.

 

Administration:

Administrativt har det igen været et godt år – der har ikke været nogen store overraskelser i foreningen – alt har kørt i den sædvanlige gænge. Af det udsendte regnskab fremgår det også tydeligt, at der ikke har været noget uforudset, kassereren vil under dagsordenspunktet regnskab gennemgå de enkelte poster. Der er kun få medlemmer, der skylder kontingent, desværre med stigende samlet restancebeløb, det er tit de samme grundejere, der skal have rykker tilsendt før de betaler. I øvrigt har vi gennem Fællesforeningen fået kontakt til en inkassoadvokat, som vi fremover vil bruge til at inddrive skyldigt kontingent, vi er jo alle pligtige medlemmer af foreningen, så en for alle og alle for en!  Vi har også, sædvanen tro, fået udgivet vores Søndervangsblad, der nu udgives minimum en gang årligt. Vi vil gerne have indlæg til bladet, så kom med nogle indlæg - stort som småt, der kunne have interesse for grundejerne.

Vi er medlemmer af fællesforeningen af grundejerforeninger i København, der virker som en paraplyorganisation for os, - og vi har valgt at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet og formanden og næstformanden her fra foreningen er med i bestyrelsen i Fællesforeningen.  Se i øvrigt deres hjemmeside www.grundejeren.dk, hvor Fællesforeningens udmærkede blad med gode artikler til gavn og inspiration for os som forening kan ses og i øvrigt arrangerer foreningen mange gode offentlige møder. 

 

Vandkulturhuset i Valby, som vi indviede sidste år efter rigtig mange års venten, har nu haft 1 års fødselsdag og vi kan konstatere og glæde os over, at det har fået stor succes og ligeledes håber vi og kæmper forsat for, at vi må få lov at beholde Vigerslev Bibliotek  -  også her er det blevet en succes med, at man kan  benytte biblioteket uden for ”normal” åbningstid.


 

Vores el-luftledninger skal jo nedlægges i jorden, her er udmeldingen nu, at gravearbejdet og nedlægningen vil blive påbegyndt i vores område til september i år. Indtil nu er meldingen, at masterne vil blive stående og de to øverste el-ledninger, der bruges til gadebelysningen forsat skal blive til forsyning af gadebelysningen. I skrivende stund er der også usikkerhed om, der vil blive nedgravet kabler ned til den fremtidige gadebelysning, da det er kommunen der skal betale for dette anlægsarbejde, samt de nye master og den nye gadebelysning og efter sigende er der ingen penge afsat hertil. Nedgravningen af elforsyningen til husene betales af Dong. Vi vil følge arbejdet meget nøje!

Der er forsat brug for en indsats for at få Valby til at se pæn og ren ud og Ren Valby, den store renholdelsesdag, er et rigtigt godt frivilligt initiativ    datoen er annonceret i Valby-bladet, så meld Jer og mød op denne dag  -  bare ærgerligt, at det skal være nødvendigt med et sådant initiativ!

 

Vi som bestyrelse har selvfølgelig forsat fokus på tiltagene omkring Grøntorvets udflytning og en ny bebyggelse, - højhuse, bebyggelsesgrad og trafikudvikling er emner, der interesserer os som nærmeste nabo også selvom dette projekt grundet finanskrisen ligger lidt i bero. Med udsigterne til et nyt stort boligområde på Grøntorvets arealer, ja, så er der tale om endnu flere muligheder for en udvikling i en for os positiv retning. Bestyrelsen vil som tidligere nævnt følge denne udvikling nøje. 

 

Placeringen af jernbaneudvidelsen fra København til Ringsted interesserer os naturligvis også og nu efter at linjeføringen er lagt fast, er der fuld gang i arbejdet med ledningsomlægninger og klargøring til vejomlægninger. For os betyder det arbejde ved Retortvej, Kulbanevej og Vigerslevvej og i den forbindelse er Kongshaven, lidt af Lindehaven og Søndervangs Alle midlertidigt eksproprieret til evt. arbejdskørsel.  Indvielsen af dette store projekt vil efter tidsplanen ske i 2018. Glædeligt, at der blev plads til, at vi kunne få lov til at beholde vores genbrugsplads ved Kulbanevej og at Ny Ellebjerg Station vil blive til et stort trafikknudepunkt for både regional- og fjerntog. Mere information kan alle få ved at bruge internettet og bruge Banedanmarks hjemmeside www.banedanmark.dk/københavn-ringsted

 

 

Så samlet set vil jeg sige, at det går rigtig godt fremad for os som bor her i Valby, men vi vil selvfølgelig også som bestyrelse altid have et særligt fokus på vores eget nærområde.

 

Vores veje:

Det er bestyrelsens opfattelse, at vores veje generelt har det godt – bestyrelsen besigtiger årligt vejene på vores såkaldte vejsyn og dette giver sig udslag i, at der laves en plan for vejarbejdet. Vi har konkluderet, at der i øjeblikket ikke er behov for en tæppebelægning – det vil sige, et nyt slidlag. Der er ikke det store slid på vores veje og hermed kommer der heller ikke så mange huller – det skyldes jo, at vi på de indvendige veje for snart mange år siden startede med at etablere stilleveje med bump.

Én ting undgår vi dog ikke og det er skader efter påkørsel/hærværk samt trykskader forvoldt af store biler – det er bare nogle ærgerlige penge vi må give ud til reparation af disse skader. Når vi ikke kender en skadevolder, ja, så må vi til fælles kasse. Generelt vil jeg konkludere, at det har, med hensyn til vejene været et tilfredsstillende år.

Et stort problem har vi med diverse byggerier, det være sig nedrivninger eller renoveringer, det er svært efterfølgende at få reetableret fortov og overkørsler. Når der forelægger byggetilladelse tager vi fat i kommunen og beder tilsynet at tilbageholde ibrugstagningstilladelsen indtil fortov og overkørsel er i orden. Det er straks sværere, når der er tale om ombygning, men ingen skal være i tvivl om, at det er den enkelte grundejer, der skal betale for de forvoldte skader!  Vi tager også fat i den enkelte med hensyn til at holde kørebane og fortov farbar og ryddelig, desværre ikke altid med det ønskede resultat!

Et problem vi kikker nærmere på er, at det efterhånden er mere reglen end undtagelsen, at når der sælges og bygges nyt, så bliver det som et dobbelthus og til med med anmodning om dispensation fra bebyggelsesprocenten. Det er uholdbart med denne ændring af vort villakvarter! Jeg har rejst dette som et spørgsmål i Fællesforeningen og vil af den vej prøve at få Københavns Kommune til at stoppe med denne praksis.

Når vi nu er ved vejene, så vil jeg også lige kort sige lidt om snerydning, det er bestyrelsens indtryk og også fra mange tilkendegivelser fra medlemmerne, at vores entreprenør gør et godt arbejde.

Men husk - foreningens kontrakt med en entreprenør på snerydning af vejene er kun en hjælp til medlemmerne og som sikring af, at vores veje er farbare for blandt andet, renovation, posten mm.. Vi skal hver især selv sikre fortove, fjerne evt. snevolde efter den maskinelle snerydning. Men uanset hvad, så husk på, det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig også forsikringsmæssigt. En venlig henstilling – når der kommer sne, så tænk på, at de store traktorer skal kunne komme forbi på vores smalle villaveje  - kør Jeres biler ind på egen grund.

I henhold til vores love, skal den enkelte grundejer renholde både fortov, vejbane og rendesten og herfra skal der til medlemmerne i Søndervangs Alle igen i år lyde en kraftig opfordring til også at overholde lovene og ikke mindst også at renholde kantstenen ind mod græsset. Desværre har vi alt for tit måttet sætte gartner på enkelte grundejere, der trods fejekort og anbefalet brev ikke renholdte rendesten og fortov, for god ordens skyld skal nævnes, at det er den enkelte grundejer, der kommer til at betale den fulde regning i henhold til foreningens love. Vores fejekortsudvalg agter i 2013 at intensivere dens indsats, - så kom nu i gang og når foråret og solen kommer, er det jo dejlig gratis motion og så ser vores område jo efterfølgende rigtig pænt ud.

 

Vores fælles område:

En del af vores birketræer på Søndervangs Alle blev for nogle år siden løbende udskiftet, de er nu ved at vokse sig pænt store og bestyrelsen agter, som I kan se af budgettet for 2013, at forsætte med den løbende udskiftning.

En renovering af foreningens rondeller er blevet udført med pænt resultat og de sidste fællesområder er blevet nyplantet sidste år    så generelt er det min opfattelse, at vores område ellers er pænt, velholdt og nydeligt  - og passes rigtig godt af Leif.

Vores fælles anlæg er bestemt noget vi alle sammen kan være bekendt og stolte af, det er med til at give foreningen et flot helhedsindtryk.

 

Øvrigt:

Jeg vil gerne her rette en stor tak til de øvrige medlemmer i bestyrelsen, som det igen i år har været en fornøjelse at arbejde sammen med, det er en rigtig god teamånd, der er i vores bestyrelse. Igen i år har vi ikke haft grund til at holde ret mange møder i år, hvilket også kan ses på regnskabet.

 Jeg vil gerne rette en særlig og stor tak til Steen G., som efter rigtig mange år har været med i bestyrelsen (25 år) nu har valgt at trække sig – tak Steen for din store indsats og ikke mindst arbejdet med at få udgivet foreningens blad Søndervangs-bladet. Brug også foreningens hjemmeside www.soendervangvalby.dk, hvor også bl. a. referatet fra generalforsamlingen vil kunne findes. Også en tak til alle andre, der har arrangeret og været aktive med diverse arrangementer og aktiviteter, ikke mindst, at der i år igen kom gang i vores efterhånden mangeårige tradition med afholdelse af vejfesten, det var dejligt, at der var nogle, der tog initiativet til at arrangere - håber det kan forsætte og dermed er med til at sikre, at Grundejerforeningen SØNDERVANG fortsat er et dejligt sted at bo og være medlem i.

Jeg vil også gerne her slå et slag for vores tilbud til medlemmerne om de muligheder vi har for udlån, blandt andet borde og stole til fester såvel indendørs som udendørs, vores trailer med mere, se i vores Søndervangs-blad, hvad der kan lånes, hvordan og på hvilke betingelser.

***

 

Dirigenten åbnede for kommentarer til beretningen.

 

NØ48: Snerydning ved Folehaven virker ikke i den nederste ende. Er der mulighed for at få lagt bredbåndskabel lagt ned ved DONGs gravearbejde?

 

RØ6: Snerydning virker ikke i de isolerede ender af KO og NØ.

 

NØ23: El-ledninger lægges ned i jorden, hvem betaler?

 

KO51: Container på SØ ved Folehaven.

 

Formanden: Snerydning vil vi kigge på så det bliver godt. Ved Hestehaven betaler de nu også deres andel af snerydningen. Vi vil tale med entreprenøren så rydningen bliver i orden.

Kabel til net: DONG vil ikke betale for det. YouSee kan måske betale for det. Vi har haft den debat i mange år. Det er altid blevet for dyrt.

 

Luftledninger på egen grund skal man selv betale for nedgravning af. DONG betaler for nedgravningen i vejen.

Container i SØ: BoxIt har fjernet den.

 

LI14: Gav en kort beskrivelse af de tidligere overvejelser i foreningen vedrørende nedgravning af hybridkabler.

 

RØ6: Fortove bliver brugt som byggeplads. Kan man forhindre det.

Formanden: Parkeringsregler skal overholdes.

 

KO34: Overskridelser af bebyggelsesprocent ved dobbelthuse: hvad kommer det til at betyde?

Form: Vanskeligt at gøre noget ved. Der er regler for indkig til naboer. Også problemer med de ekstra biler. Vi skal værne om villakvarteret.

 

RØ6: GF bliver spurgt om overskridelser af bebyggelsesprocent?

Form: Kommunen giver tilladelse alligevel, selvom vi siger nej.

 

KO51: Kommuneplanen nævner fortætning af villakvartererne.

 

SØ47: Snerydning med traktor blokerer udkørsler fra stierne.

Formanden: Det kigger vi på.

 

KO28: Grus på fortovene ved parkering, der kommer huller.

Stigning i trafikken ved bebyggelse af Grønttorvet, hvad ved vi om stigningen.

 

Formanden: Vi har vejspærringer til at hindre gennemkørende trafik.

Grus på fortov: Bestyrelsen vil kigge på det ved det kommende vejsyn.

 

LI33: Ros til formandens beretning. Bænk i KO ved Retortvej er fjernet. Kalender med tømninger savnes.

Formanden: R98 var ejet af kommuner og grundejere. Der bør være råd til at lave kalenderen.

 

 

Beretningen blev godkendt med akklamation.

 

3   Regnskab

 

Kassereren forelagde regnskabet, der var udsendt med indkaldelsen.

 

Dirigenten åbnede for kommentarer til regnskabet.

 

KO22A: Hvornår er man færdige med udskiftning af træer.

Næstformanden mente, at det vil blive om tre år.

 

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

 

 

4   Foreliggende forslag

 

 

Der var ingen forslag.

 

 

5   Budget

 

Kassereren forelagde budgettet, der var udsendt med indkaldelsen.

 

Dirigenten åbnede for kommentarer til budgettet.

 

LI9: Voldsom stigning i kontingent.

 

RØ6: Inkasso kunne forhindre stigning.

 

Næstformanden: Det er godt at være forudseende og opbygge formuen til vejvedligeholdelse.

 

KO51: Vi har oplevet tidligere at der er behov for penge til udgifter til veje.

 

Formanden: Vi kan ikke indregne restancer i budgettet. Vi er nødt til at have overskud af driften. Vi vil også gerne have et beløb til at fejre 100-års fest.

 

KO28: Rimeligt at sætte kontingentet op. Det er godt at have penge i kassen til vejene.

 

Skriftlig afstemning begæret.

 

Ja: 26

Nej: 2

 

Budgettet er vedtaget.

 

6   Valg af bestyrelse og revisorer

 

Næstformand: På valg var Leif Petersen, SØ1b

Valgt med akklamation.

 

Kasserer: På valg var Kirsten Suhr, LI25.

Valgt med akklamation.

 

Medlem: På valg var Steen Gülstorff, modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Marius Brøchner-Mortensen, LI15A

Valgt med akklamation.

 

Medlem: På valg var Tommy Førsterling, SØ17.

Valgt med akklamation.

 

To bestyrelsessuppleanter:

Bestyrelsen foreslog John Larsen, DA16.

Bestyrelsen foreslog Hans Weihrauch, KO58.

Valgt med akklamation.


 

Revisor:

Bestyrelsen foreslog Stig Nielsen, LI27, til genvalg.

Steen Gülstorff, LI9, stillede også op.

 

Skriftlig afstemning:

 

Stig Nielsen: 16

Steen Gülstorff: 7

Blank: 4

Ugyldig: 1

Stig Nielsen blevet valgt.

 

 

Revisorsuppleant:

Bestyrelsen foreslog Allan Bauer, SØ25.

Valgt med akklamation.

 

Dirigenten sluttede mødet.

 

* * *

 

Formanden takkede Steen Gülstorff for de mange år i bestyrelsen.

 

Formanden takkede for god ro og orden.

 

Formanden takkede dirigenten.

 

Mødet sluttede kl. 20.53.

 

 

 

 

Signeret af dirigenten: