Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Søndervang,

tirsdag, 2012-03-27, 19.00, på Kirsebærhaven Skole, Valby

 

Antal stemmeberettigede: 22

 

1   Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Hanne Thomsen, KO51.

 

Valgt med akklamation.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2   Beretning

 

Formanden aflagde beretning.

 

***

 

Endnu engang velkommen og en særlig velkomst skal gives til foreningens nye medlemmer der er kommet til i årets løb. Der har i årets løb været i alt 13 hushandler, det er næsten dobbelt så mange som sidste år (7). Alle nye medlemmer får tilsendt en velkomstbrochure samt foreningens love. Vi skal jo huske på, at vi jo er en Grundejerforening, som er tinglyst i parcellernes skøde, så det vil sige et pligtigt medlemskab og i vores love er det jo bestemt, hvad bestyrelsens arbejdsområde dækker og hvad vi skal varetage af interesse for medlemmerne.

Det er jo dejligt at se, at når der bliver sat huse til salg i foreningens område – ja, så bliver vi markedsført med alle superlativerne, og det er jo også rigtigt – Valby er blevet til et attraktivt sted at bo og specielt i her SØNDERVANG, hvilket vi kun kan glæde os over, så med det i mente, er det jo rigtigt nok som salgsannoncerne udtrykker – et stille, attraktivt børnevenligt kvarter. Men når ejendomsmæglerne begynder at annoncer med at børn kan lege på vejen (Kongshaven), så er det lige en tand for meget. Dette medførte en henvendelse fra undertegnede, men svaret var, at det var ejeren der ville have det i annoncen!

 

Hvad laver bestyrelsen så – jeg vil her i beretningen dele vores arbejde op i områderne: Administration - veje – vores fælles område og øvrigt.

 

Administration:

Administrativt har det igen været et godt år – der har ikke været nogen store overraskelser i foreningen – alt har kørt i den sædvanlige gænge. Af det udsendte regnskab fremgår det også tydeligt, at der ikke har været noget uforudset, kassereren vil under dagsordenspunktet regnskab gennemgå de enkelte poster. Der er kun få medlemmer, der skylder kontingent, desværre med stigende samlet restancebeløb, det er tit de samme grundejere, der skal have rykker tilsendt før de betaler. Desværre magede det sig sådant, at vores kasserer ikke fik sendt rykkere i efteråret, hvilket kan ses på restancerne. I øvrigt har vi gennem Fællesforeningen fået kontakt til en inkassoadvokat, som vi fremover vil bruge til at inddrive skyldigt kontingent, vi er jo alle pligtige medlemmer af foreningen, så en for alle og alle for en!  Vi har også, sædvanen tro, udgivet vores Søndervangsblad, der nu forsøges udgivet minimum en gang årligt. Vi vil gerne have indlæg til bladet, så kom med indlæg stort som småt, der kunne have interesse for grundejerne.

Fællesforeningen af grundejerforeninger i København, som vi er medlem af, her har vi valgt at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet og formanden og næstformanden her fra foreningen er med i bestyrelsen i Fællesforeningen.  Se i øvrigt deres hjemmeside www.grundejeren.dk Fællesforeningen udgiver et blad med gode artikler til gavn og inspiration for os som forening og arrangerer mange gode møder, senest omkring vand.

Vand fik vi rigtig meget af i den forgangne sommer, for mange endte det med store vandskader. Det bliver nok desværre ikke det sidste store skybrud, mange kræfter bliver sat ind for at finde løsninger, en ting er sikkert det bliver ikke billigt.

Men vi har fået et vandkulturhus her i Valby, efter rigtig mange års venten, ja mere end 30 år venten er det her, så forhåbentlig bliver det til gavn og glæde, ligeledes håber vi og kæmper for, at vi forsat må få lov at beholde Vigerslev bibliotek oven i købet kan man nu benytte biblioteket uden for ”normal” åbningstid.

Det er også lykkedes, at få afværget at den enkelte grundejer skulle til at betale for vejbelysningen. Det bliver som det er - vi betaler også fremover via vores skatter til kommunen.

Vores el-luftledninger som jo skal ned i jorden, her er udmeldingen, at det i vores område vil ske fra år 2013, så er det jo fristende samtidig, at tænke på at flisebelægge vores fortove.

Der er forsat brug en indsats for at få Valby til at se pæn og ren ud og Ren Valby, den store renholdelsesdag, er et rigtigt godt frivilligt initiativ – bare ærgerligt, at det skal være nødvendigt med sådant initiativ!

Vi som bestyrelse har selvfølgelig forsat fokus på tiltagene omkring Grøntorvets udflytning og en ny bebyggelse, - højhuse, bebyggelsesgrad og trafikudvikling er emner, der interesserer os som nærmeste nabo også selvom dette projekt grundet finanskrisen ligger lidt i bero. Med udsigterne til et nyt stort boligområde på Grøntorvets arealer, ja, så er der tale om endnu flere muligheder for en udvikling i en for os positiv retning. Bestyrelsen vil som tidligere nævnt følge denne udvikling nøje.  Derfor er det glædeligt at se at der nu er sket en nedrivning og oprensning af noget af arealet, så det ikke ender som slum og rottereder!

Retortvej trænger til et gevaldigt løft!

 

Placeringen af jernbaneudvidelsen fra København interesserer os naturligvis også, da vi efter vedtagelsen af linjeføringen nu vil få masser af jernbanetrafik igennem vores baghave efter indvielsen i 2018, dag og nat langs Kulbanevej. Som jeg sagde på generalforsamlingen i 2008, at hvis det sker, at linjeføringen skal via Kulbanevej, skal vi kæmpe for en nedgravning og mest mulig overdækning i vores område, herom står kampen stadigvæk. Mere information kan alle få ved at bruge internettet og bruge Banedanmarks hjemmeside www.banedanmark.dk/københavn-ringsted

Sidste nyt var det nylige møde omkring Kulbanevejs overdækning og fremtidige brug. Jeg har fået et stort kort, som jeg har hængt op her i lokalet og viser, hvad der lige nu er planen.

 

Som alle ved, er R 98 blevet nedlagt og dagrenovationen udliciteret og vi følger forsat med interesse udviklingen og specielt servicen nøje, ikke mindst deres villighed til at servicere os også når der er frost og sne.

 

Så samlet vil jeg sige, at det går rigtig godt fremad for os som bor her i Valby, men vi vil som bestyrelse selvfølgelig have særlig fokus på vores nærområde.

 

Vores veje:

Det er bestyrelsens opfattelse, at vores veje generelt har det godt – bestyrelsen besigtiger årligt vejene på vores såkaldte vejsyn og dette giver sig udslag i, at der laves en plan for vejarbejdet. Vi har konkluderet, at der i øjeblikket ikke er behov for en tæppebelægning – det vil sige, et nyt slidlag. Der er ikke det store slid på vores veje og hermed kommer der heller ikke så mange huller – det skyldes jo, at vi på de indvendige veje for snart mange år siden startede med at etablere stilleveje med bump.

Én ting undgår vi dog ikke og det er skader efter påkørsel/hærværk samt trykskader forvoldt af store biler – det er bare nogle ærgerlige penge vi må give ud til reparation af disse skader. Når vi ikke kender en skadevolder, ja, så må vi til fælles kasse. Generelt vil jeg konkludere, at det har, med hensyn til vejene været et tilfredsstillende år.

Et stort problem har vi med diverse byggerier, det være sig nedrivninger eller renoveringer, det er svært efterfølgende at få reetableret fortov og overkørsler. Når der forelægger byggetilladelse tager vi fat i kommunen og beder tilsynet at tilbageholde ibrugtagningstilladelsen indtil fortov og overkørsel er i orden. Det er straks sværere, når der er tale om ombygning, men ingen skal være i tvivl om, at det er den enkelte grundejer, der skal betale for de forvoldte skader!  Vi tager også fat i den enkelte med hensyn til at holde kørebane og fortov farbar og ryddelig, desværre ikke altid med det ønskede resultat!

Når vi nu er ved vejene, så vil jeg også lige kort sige lidt om snerydning, det er bestyrelsens indtryk og også fra mange tilkendegivelser fra medlemmerne, at vores nye entreprenør gør et godt arbejde, i år blev det gudskelov kun til få gange med snerydning. Men husk - foreningens kontrakt med en entreprenør på snerydning af vejene er kun en hjælp til medlemmerne og som sikring af, at vores veje er farbare for blandt andet, renovation, posten mm.. Vi skal selv sikre fortove, fjerne snevolde efter den maskinelle rydning.

Hvis vi havde haft vores fortove flisebelagt, ja, så kunne der tegnes en helt anderledes kontrakt for snerydning, men uanset hvad, så husk på, det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig også forsikringsmæssigt. En venlig henstilling – når der kommer sne, så tænk på, at de store traktorer skal kunne komme forbi på vores smalle villaveje – kør Jeres biler ind på egen grund eller sørg for at parkere bilen helt ind til kantstenen.

I henhold til vores love, skal den enkelte grundejer renholde både fortov, vejbane og rendesten, herfra skal der til medlemmerne i Søndervangs Alle lyde en kraftig opfordring til også at overholde lovene og ikke mindst også at renholde kantstenen ind mod græsset. Desværre har vi i år måttet sætte gartner på enkelte grundejere, der trods fejekort og anbefalet brev ikke renholdt rendesten og fortov, for god ordens skyld skal nævnes, at det er den enkelte grundejer, der kommer til at betale den fulde regning i henhold til foreningens love.

 

 

 

Vores fælles område:

En del af vores birketræer på Søndervangs Alle blev for nogle år siden løbende udskiftet, de er nu ved at vokse sig pænt store og bestyrelsen agter, som I kan se af budgettet for 2012 at forsætte med den løbende udskiftning.

En renovering af foreningens rondeller er udført med oprensning og beplantning af vores fælles område og nu hvor beplantningen er vokset til, blev det i 2011 vedtaget, at få taget det sidste nap og få kantstenen rettet op og sat i beton og samtidig få plantet en ny hæk bestående af bøgeplanter i begge rondeller. Dette er sket og nu er tiden kommet til at få renoveret de sidste fællesområder – generelt er det min opfattelse, at vores område ellers er pænt, velholdt og nydeligt og passes rigtig godt af Leif.

Vores fælles anlæg er bestemt noget vi alle sammen kan være bekendt og stolte af.

 

 

Øvrigt:

Jeg vil gerne her rette en stor tak til de øvrige medlemmer i bestyrelsen, som det igen i år har været en fornøjelse at arbejde sammen med, det er en rigtig god teamånd, der er i vores bestyrelse. Vi har ikke haft grund til at holde så mange møder i år, hvilket også kan ses på regnskabet.

Også en tak til alle andre, der har arrangeret og været aktive med diverse arrangementer og aktiviteter, der er med til at sikre, at Grundejerforeningen SØNDERVANG fortsat er et dejligt sted at bo og være medlem i.

Jeg vil også gerne her slå et slag for vores tilbud til medlemmerne om udlån, blandt andet borde og stole til fester såvel indendørs som udendørs, vores trailer med mere, se i vores Søndervangs-blad, hvad der kan lånes, hvordan og på hvilke betingelser.

 

***

 

Dirigenten åbnede for kommentarer til beretningen.

 

SØ10A, SØ1A: Vil gerne arrangere sommerfest 18. august. Hilst med akklamation.

 

RØ6: Hundeejere bør opfordres til at samle efterladenskaber op. Genbo bruger ejendom til erhverv.

 

Formanden: Hundeejere har ikke poser med. Det er noget svineri. RØ5 har opført ulovlig bygning. Grunden er nu sat til salg.

 

SØ10B: Efterlyste antallet af stemmeberettigede. Der var 22.

 

KO28: Bestyrelsen bør kigge på fortove i regnvejr. Bør kigge på fliser og vanddæksler ikke ligger i niveau.

 

Formanden: Vi har lagt grus på mange fortove i år. Man må helst ikke bruge sand.

 

SØ40: Efterlyste hjemmeside og elektroniske meddelelser. Efterlyste kabler til internet. Efterlyste udveksling af erfaringer med håndværkere. Google Groups kan bruges til udveksling af synspunkter.

 

Formanden: Vi har allerede hjemmeside.

 

LI14: Kommenterede på hjemmeside, tidligere overvejelser om TV-kabling og Internetforbindelser.

Vil undersøge, om Google groups kan bruges til mail-lister.

 

RØ6: Løst grus på fortove er med til at tilstoppe vejbrønde.

 

Næstformanden: 94 fejekort uddelt sidste år.

 

 

 

3   Regnskab

 

Kassereren forelagde regnskabet, der var udsendt med indkaldelsen.

 

Dirigenten åbnede for kommentarer til regnskabet.

 

DA16: Unødvendigt med både bankkonto og girokonto.

 

Kassereren: Det er ikke noget problem og girokontoen bliver flittigt brugt.

 

RØ6: Glædeligt, at vi har fundet en advokat, der vil tage sig af restancer.

 

Kassereren: Det er godt, at vi nu har mulighed for at få pengene ind.

 

Næstformanden: Vi har mulighed for at bruge RKI som trussel.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

 

4   Foreliggende forslag

 

Til Generalforsamlingen forelå et forslag fra KO28.

 

***

 

Der foreslås følgende tilføjelse til foreningens love:

Efter paragraf ”Generalforsamling” tilføjes nyt afsnit med følgende tekst:

Referat fra generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Begrundelse: Medlemmerne bør hurtigst muligt orienteres om emner behandlet på generalforsamlingen og disses udfald, samt næste års kontingent. Det er ikke godt nok, at referatet først modtages med indkaldelse til næste års generalforsamling.

***

 

KO28: Begrundede forslaget med behovet for at informere medlemmerne hurtigst muligt, specielt med hensyn til kontingentet.

 

Formanden:

Vi kunne godt ønske en større deltagelse ved Generalforsamlingen. Vi vil i bestyrelsen sikre, at referatet kommer på hjemmesiden hurtigst muligt.

Bestyrelsen anbefalede, at dette forslag ikke vedtages.

 

RØ6: Ændringsforslag: Det lægges på hjemmesiden og man kan hente et trykt eksemplar hos udvalgte medlemmer af bestyrelsen.

 

Formanden bifaldt ændringsforslaget.

 

KO51: Indkaldelsen bør bruges til at fortælle om hjemmesiden og det trykte referat.

 

KO28: Referatet kan uddeles med girokortet i maj.

Kassereren: Girokort er ude inden 1. maj.

 

Dirigenten foreslog et pålæg til bestyrelsen om udsendelse af referatet med girokortet i maj.

 

SØ10B: Er det realistisk?

DA16: Ekstraordinære generalforsamlinger er dyre.

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var stemning for en lovændring eller et pålæg om udsendelse af skriftligt referatet. Stillede forslag om pålæg til bestyrelsen om at lægge referatet på hjemmesiden inden 4 uger og at referatet er til rådighed trykt til afhentning. Generalforsamlingen godkendte dette.

 

 

 

5   Budget

 

Kassereren forelagde budgettet, der var udsendt med indkaldelsen.

 

Dirigenten åbnede for kommentarer til budgettet.

 

SØ8: Efterlyste en underskudsgaranti til sommerfest.

Dirigenten forklarede, at den type dækning ligger uden for lovene men accepteres som en del af foreningens virke af generalforsamlingen.

 

RØ6: Som revisor kunne det anbefales at hæve beløbet til 5000.

 

KO28 anbefalede at vedtage uændret budget.

 

Dirigenten konstaterede opbakning til at vedtage budgettet som forelagt. Budgettet blev godkendt.

 

 

6   Valg af bestyrelse og revisorer

 

Formand: På valg var Jørn Palm, SØ16B.

Valgt med akklamation.

 

Medlem: På valg var Jens Kolind, LI14.

Valgt med akklamation.

 

Medlem: På valg var Henrik Ingvorsen, SØ39.

Valgt med akklamation.

 

To bestyrelsessuppleanter:

Bestyrelsen foreslog John Larsen, DA16.

Bestyrelsen foreslog Hans Weihrauch, KO58.

Valgt med akklamation.

 

Revisor:

Bestyrelsen foreslog Jørgen Pedersen, RØ6.

Valgt med akklamation.

 

Revisorsuppleant:

Bestyrelsen foreslog Allan Bauer, SØ25.

Valgt med akklamation.

 

Dirigenten sluttede mødet.

 

Formanden takkede for god ro og orden.

 

Formanden takkede dirigenten.

 

Mødet sluttede kl. 20.35.

 

* * *

 

Underskrevet af dirigenten Hanne Thomsen.