Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen SØNDERVANG

Torsdag den 25. marts, 19.00

Afholdt på Kirsebærhaven Skole.

Til stede: 15 stemmeberettigede.

1.       Valg af dirigent:

Formanden Jørn Palm bød velkommen og kunne meddele, at desværre har vores ”faste” dirigent, Hanne Thomsen, forfald, så bestyrelsen forslår i stedet Jens Kolind (fra bestyrelsen) – andre forslag?

Jens valgt med akklamation og overtog ledelsen af generalforsamlingen og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2.       Beretning:

Formanden aflagde bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning:

Endnu engang velkommen til alle og især til de nye i vores grundejerforening, 7 hushandler er det blevet til i det forgangne år, men der har været 24 salgsforespørgsler til foreningen om salg.

Et lille hjertesuk, selvom sneen nu omsider er væk igen så husk, når den kommer igen til vinter, at stille bilerne ind på egen grund, så vores snerydning med traktor kan komme til at rydde vejbanerne – og husk også lige på, at det kun er en hjælp  - det er den enkelte grundejer der har ansvaret for snerydning på sin grund, fortov og vejbane.

Fra Kongshaven 53 har foreningen den 19. marts modtaget et forslag til en regel i grundejerforeningen SØNDERVANG, desværre er forslaget kommet for sent i henhold til lovenes frist den 1.februar. Jeg har valgt at tage det med under beretningen, da vi ikke på generalforsamlingen har et punkt eventuelt, så her er det i sin fulde ordlyd:

Det skal ikke være tilladt at stille/lægge storskrald og grønt affald ud på fortovet/vejen før tidligst 3 dage før affaldet afhentes ifølge ”affaldskalenderen”.

Der skal naturligvis være plads til undtagelser i særlige tilfælde. F.eks. hvis man bygger om eller laver større gartnerarbejde.

Forslagsstilleren mener, at forslaget vil gøre SØNDERVANG mere attraktivt at færdes og bo i, og hvorfor skal vi alle se på den enkeltes affald, i enkelte tilfælde i flere måneder.

I det forgangne år har der ikke været holdt mange møder, men der har heller ikke været de store ting i det daglige arbejde i bestyrelsen. Vi er inde i en god periode hvor tingene bare kører, ikke mindst takket været et godt samarbejde i bestyrelsen.

Tak til bladudvalget og øvrige udvalg. Tak til arrangørerne af afholdelsen af endnu et fastelavnsarrangement, hvor der i år desværre ”kun” deltog ca. 30 børn.

Efterlyser endnu en gang indlæg fra alle, stort som småt til vores blad som udkommer én gang om året, blandt andet med referat fra generalforsamlingen.

I øvrigt berørte formanden i beretningen emner som udlicitering af R98,evt sommerfest 2010, arbejdet med vedligeholdelse af veje og anlæg, udsigterne for bebyggelse af Grønttorvet efter flytning, status for nedgravning af den nye jernbane gennem vores område

Det var så bestyrelsens beretning over årets forløb, hvor bestyrelsens opgave som altid har været at varetage medlemmernes fælles interesser, som der står i foreningens love, paragraf 3:-- herunder vedligeholdelse af veje, stier, anlæg m. v. samt at virke for forbedring af offentlige foranstaltninger, der kan komme medlemmerne til gode.

Dirigenten stillede herefter beretningen til debat.

Li 11: Ville vide om der var planer om vejbump på foreningens øvrige veje?

Formanden fortalte om historien bag etableringen af vejbumpene, blandt andet skulle vejbumpene hindre unødig kørsel og nedsætte farten på foreningens veje. I øvrigt er det sådant, at det er den enkelte vejs medlemmer, der stiller et forslag på generalforsamlingen om etablering af vejbump.

Dirigenten kunne yderligere tilføje, at stillevejene nu dækker hele foreningens område og er stærkt trafikdæmpende.

Herefter stillede dirigenten bestyrelsens beretning til afstemning – enstemmigt godkendt.

3.         Regnskab:

Kassereren forelagde det reviderede regnskab for 2009 og gennemgik hovedtallene.

Dirigenten stillede regnskabet til debat – ingen ønskede ordet og regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4.        Foreliggende forslag:

        Der var ingen indkomne forslag til dette års generalforsamling.

5.        Budget:

        Kassereren forelagde budgettet for 2010.

        Ingen bemærkninger og budgettet blev enstemmigt godkendt.

        Hvilket betyder, at kontingentet fortsætter uændret på 1.000 kroner årligt.

6.       Valg af bestyrelse og revisorer:

Formand Jørn Palm modtager genvalg, valgt med AKKL.

Medlem Jens Kolind modtager genvalg, valgt med AKKL.

Medlem Jens Johansen modtager genvalg, valgt med AKKL.

Bestyrelsens 1.suppleant: Peder Christensen SØ 48, bestyrelsen foreslår genvalg, valgt med AKKL.

Bestyrelsens 2. Suppleant: Hans Weihrauch KO 58, bestyrelsen foreslår genvalg, vagt med AKKL.

Revisor Jørgen Pedersen RØ 6, bestyrelsen foreslår genvalg, valgt med AKKL.

Revisorsuppleant Allan Bauer SØ25, bestyrelsen foreslår genvalg, valgt med AKKL.

Hermed var dagsordenen udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Formanden takkede forsamlingen for sit genvalg som formand og takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og afsluttede hermed generalforsamlingen.

Slut 19.40.