Vedtagne tekstændringer til foreningens love, april 2017:

I § 6 ændres formuleringen til: ”Opkrævninger udsendes til medlemmerne ca. 14 dage før indbetalingsdatoen ved kassererens foranstaltning. Regning for fejning m.v. af vej, rendesten, fortov, snerydning og de i § 4 omtalte vejreparationer udført for parcelejerens regning, samt andre af foreningen udlagte beløb, betales senest 14 dage efter, at parcelejeren har modtaget regning på beløbet. Eventuelle rykkergebyrer besluttes af  generalforsamlingen.”.

I § 8 ændres formuleringen til: ”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved meddelelse pr. post eller elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem.”.

I § 9 ændres formuleringen til: ”Ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes pr. post eller med elektronisk meddelelse med mindst 14 dages varsel til hvert enkelt medlem ……”.

I § 15 ændres formuleringen til: ”Alle regningskrav på foreningen, indtægtsbilag og bilag for elektroniske overførsler skal være attesterede af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.”.

I § 16 ændres formuleringen til: "Foreningens regnskaber revideres af en registreret revisor, ....".