Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Søndervang, onsdag, 2004-03-24.

 

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Hanne Thomsen, KO51.

Valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning

Jørn Palm Hansen forlagde bestyrelsens beretning.

 

Beretning:

Allerførst velkommen til alle de nye medlemmer. Det er jo sådant her i Grundejerforeningen SØNDERVANG, at alle nye medlemmer får tilsendt en velkomstbrochure samt foreningens love. I det forgangne år er der kommet 25 nye medlemmer.

I bestyrelsens beretning vil jeg gennemgå årets gang delt op på områderne: administration veje vores fælles anlæg samt øvrigt område.

Administration:

Administrativt har det været et godt år der har ikke været nogle overraskelser i foreningen alt har kørt i sædvanlig gænge. Vores SØ-blad er udkommet, restancerne er meget få og med meget små beløb. Vores paraplyorganisation Valby grundejerforening har, som vi senere skal stemme om, færdiggjort arbejdet med en ny organisering. Her skal lyde en stor tak til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for aktivt deltagelse i årets arbejde.

Vores veje:

Vores veje som vi har ca. 4,5 km af eller sagt på en anden måde 9 km løbende meter kantsten og fortov er jo med privat vejvedligeholdelse, så vejene fylder meget i bestyrelsens arbejde. Efter vi fik vejene genoprettet med kantsten sat i beton, fortovene udgravet og klargjort til senere flisebelægning for øje og vejene blev tæppebelagt i forbindelse med at fjernvarmen blev etableret i foreningens område, er det bestyrelsens vurdering, at der trods efterfølgende diverse opgravninger og lapninger forskellige steder ja, så vil vores veje sagtens kunne holde mange år endnu, inden vi begynder på en runde af tæppebelægning. Først vil der være en periode med lapning af småhuller og først, når dette ikke er nok og asfalten generelt er nedslidt vil der ske en tæppebelægning. Den ældste vej med tæppebelægning er Lindehaven.

Vores fælles anlæg:

Vores fælles anlæg er primært beliggende som græsarealet og rundkørslerne i Søndervangs Alle, men også diverse P-pladser og andre små områder kræver bestyrelsens bevågenhed. Den nyvalgte bestyrelse foretager årligt umiddelbart efter generalforsamlingen en rundtur i foreningens område, et såkaldt vejsyn. Her synes foreningens områder og der gøres status med hensyn til tilstanden og planlægningen af den rullende vedligeholdelse lægges fast.

Omkring vores anlæg er det bestyrelsens opfattelse, at i Søndervangs Alle der jo har fået en stor tur med hensyn til udskiftning af gamle møre birketræer ja, der tager vi nu en pause med udskiftningen, så de nyplantede birketræer kan gro sig lidt større, inden vi igen udskifter et passende antal birketræer. Slutmålet er, at der over en årrække løbende skiftes et antal birketræer og til sidst vil Søndervangs Alle fremstå med nye birketræer. Bestyrelsen vurderer, at der i øjeblikket ikke er særlige akutte behov for udskiftning af møre birketræer og på de øvrige områder er der heller ikke her og nu trængende behov.

Alt i alt er det bestyrelsens opfattelse, at vi alle kan være stolte over at bo i foreningens område den generelle tilstand er god og vi i bestyrelsen prøver til stadighed, at sikre, at foreningens område bliver holdt pænt. Vi ved godt, at der ud for den enkelte grund af og til kan se herrens ud. Derfor har vi også et fejekortsudvalg som to gange om året ved henstilling prøver at sikre, at foreningens love overholdes vedrørende renholdelse af fortove og veje. At der mange steder af og til ligger byggeaffald vidner om, at vi bor i et aktivt område og husene vedligeholdes husk blot på, at affaldet jo ikke skal ligge der i årevis.

Øvrigt:

Medlemsmæssigt har der også i år været afholdt som traditionen efterhånden byder en vejfest og et fastelavnsarrangement. Tak til arrangørene for deres store arbejde til gavn og glæde for alle i foreningen der har lyst til at deltage i arrangementerne. Når vi ser tilbage på årets gang og regnskabets resultat så har bestyrelsen udarbejdet et budget for det kommende år, der, hvis det vedtages betyder at kontingentet nedsættes med 200 kroner årligt fra 1200 til 1000 kroner og alligevel vil der være et pænt budgetteret overskud til konsolidering af formuen. Bestyrelsen er af den mening, at formuen er en nødvendig opsparing og en slags startkapital til den dag vi igen skal starte på renoveringen af vejene med ny tæppebelægning. Husk på vi har ingen vejfond og som forening meget dårlige lånemuligheder og jeg mener ikke, vi igen skal bringe os i den situation, at skulle ud og opkræve ekstra kontingentkroner.

Og hvem ved måske kan formuen også være en startkapital til etablering af fliser på vores fortove!

.

Herefter blev beretningen sat til debat.

LI11: Fald i rendesten er forsvundet efter reparation fra KE.

Form: Vi har problemer med KK. De bør meddele, at de kommer og graver. Vi er efter dem, når de laver reparationer. KE bruger fremmede entreprenører. De er ikke gode til at lave det rigtigt. Vi rykker KE mange gange.

Næstformanden: Forkert belægning er lagt i flere huller. Vi tager en større omgang med KE vedrørende reparationer i foråret.

DA16: Byggematerialer i Danhaven har ligget i et år.

Form: Man kan tage en snak med sin nabo. Det er ikke god praksis, at bestyrelsen begynder at skrive breve.

DA16: Vi har talt med den pågældende grundejer.

SØ1A: Er der en beskrivelse af de benyttede materialer i vores reparationer. Det vil kunne hjælpe entreprenørerne.

Form: Entreprenørerne og kommunen kender alt til materialer i vores veje. Kommunen fører selv tilsyn med vejene, og kommunen har selv sendt breve til grundejere med pålæg om vejvedligeholdelse. Vi har haft mange diskussioner med kommunen om vedligeholdelsen.

SØ4: Vi bør gribe ind mod byggeaffald ved at fjerne det med en regning til grundejeren.

Form: Det er problematisk ved miljøfarligt affald. Det er også problematisk at få regninger til inkasso. Regningerne skal være meget store.

 

DA10: Hvem betaler for udbedringer af vejbanen efter udgravninger? Kan man få kopi af regningen?

Form: Bestyrelsen får ikke regningen. Det betales af KE. Vi skal være glade, bare vi bliver orienteret.

 

Diregenten afsluttede debatten og satte beretningen til afstemning.

Godkendt med akklamation.

 

 

 

3. Regnskab

Kassereren, Kirsten Suhr, forelagde regnskabet, der også var udsendt med indkaldelsen.

Herefter blev regnskabet sat til debat.

SØ57: Stor formue. Opsparing til vedligeholdelse. Er der en plan for de næste 10 år? Kan man detaljere budgettet lidt mere. Budget for reparation af brønde er ikke brugt?

Kass: Penge til reparationer bliver kun brugt, hvis der sker skader. Budgettet kan godt detaljeres mere, men vi har valgt ikke at detaljere det mere.

Form: Vi har både folkevalgte revisorer og statsaut. Revisor. Vi har som konsekvens af formuen foreslået en kontingentnedsættelse. Vedligeholdelsesplan vil blive lavet i løbet af året.

DA16: Navnene i regnskabet bør også stå med maskinskrift.

Dirigenten satte regnskabet til afstemning. Enstemmigt vedtaget.

 

4. Foreliggende forslag og fastsættelse af honorarer

Der forelå et forslag fra bestyrelsen vedrørende medlemskab af den nye Fællesforening.

Jens Kolind, der er Søndervangs repræsentant i VGFs bestyrelse, begrundede forslaget.

God debat om de forskellige foreningers muligheder for indflydelse, lokal grundejerforening, bydelsforening, fællesforening for hele København.

SØ10B: Repræsentation af ejendomme.

JK: Ejendommene har deres egne sammenslutninger.

Skriftlig afstemning.

Forslag A: 29 JA ,1 blank. Forslag A vedtaget. Søndervang fortsætter som medlem af VGF og melder sig ind i den nye Fællesforening.

 

Bestyrelsen foreslog uændrede honorarer for bestyrelsens arbejde.

Vedtaget enstemmigt.

 

 

5. Budget

Kassereren forelagde forslag til budget.

Budgetforslaget var udsendt med indkaldelsen. Kontingentet blev forslået nedsat til 1000 kr. pr. medlem.

Kassereren uddybede udvalgte punkter.

Enstemmigt vedtaget.

 

 

6. Valg af bestyrelse og revisorer

 

Formand:

På valg er Jørn Palm Hansen. Valgt med akklamation.

Bestyrelse:

På valg er Jens Kolind. Valgt med akklamation.

På valg er Jens Johansen. Valgt med akklamation.

Per Skovby og Bente Naver valgt som suppleanter med akklamation..

Revisorer:

På valg er Jørgen Pedersen. Valgt med akklamation.

Revisorsuppleant:

På valg er Allan Bauer. Valgt med akklamation.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede 20.32

Formanden takkede dirigenten for indsatsen.

Henrik fra festudvalget opfordrede medlemmerne til at blive aktive i festudvalget.

Dirigenten lukkede mødet.