Grundejerforeningen SØNDERVANG

Generalforsamling 23. marts 2011.

Dagsorden i henhold til foreningens love

 

1.      Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Hanne Thomsen, KO51

Hanne, blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

2.      Beretning

Endnu engang velkommen og en særlig velkomst skal gives til foreningens nye medlemmer der er kommet til i årets løb. Der har været i alt 7 hushandler, det er ikke mange ift. tidligere år, trods boligkrisen. Alle nye medlemmer får tilsendt en velkomstbrochure samt foreningens love. Vi skal jo huske på, at vi jo en Grundejerforening, som er tinglyst i parcellernes skøde, så det vil sige et pligtigt medlemskab og i vores love er det jo bestemt, hvad bestyrelsens arbejdsområde dækker og hvad vi skal varetage af interesse for medlemmerne.

Det er jo dejligt at se, at når der bliver sat huse til salg i foreningens område – ja, så bliver vi markedsført med alle superlativerne, og det er jo også rigtigt – Valby er blevet til et attraktivt sted at bo og specielt i her SØNDERVANG, hvilket vi kun kan glæde os over, så med det i mente, er det jo rigtigt nok som salgsannoncerne udtrykker – et stille, attraktivt børnevenligt kvarter.

 

Hvad laver bestyrelsen så – jeg vil her i beretningen dele vores arbejde op i områderne: Administration - veje – vores fælles område og øvrigt.

 

Administration:

Administrativt har det igen været et godt år – der har ikke været nogen store overraskelser i foreningen – alt har kørt i den sædvanlige gænge. Af det udsendte regnskab fremgår det også tydeligt, at der ikke har været noget uforudset, kassereren vil under dagsordenspunktet regnskab gennemgå de enkelte poster. Der er kun få medlemmer, der skylder kontingent, desværre med stigende samlet restance beløb, det er tit de samme grundejere, der skal have rykker tilsendt før de betaler. Vi har også, sædvanen tro, udgivet vores Søndervangsblad, der nu forsøges udgivet minimum en gang årligt. Vores paraplyorganisation, Valby Grundejerforening, er med i Fællesforeningen af grundejerforeninger i København. Fællesforeningen er vi også direkte medlem af så vi har valgt at melde os ud af VGF og bruge vores kræfter i Fællesforeningen. Se i øvrigt deres hjemmeside www.grundejeren.dk Fællesforeningen udgiver et blad med gode artikler til gavn og inspiration for os som forening.

Den manglende renholdelse i Valby og København har der været en del polemik omkring og endelig ser det nu ud til, at der sker noget på dette område ved at kommunen sætter flere resurser ind på en renholdelse af kommunens områder. Jeg har presset på for at der skulle ske noget og er blandt blevet citeret for udtalelser såsom ”jo længere væk fra centrum jo mere beskidt og jo mere misligholdt er der”. Hvilket også er rigtigt, vores adgangsveje til grundejerforeningen er møgbeskidte og misligholdt. Der er forsat brug en indsats og ren Valby, den store renholdelsesdag, er et rigtigt godt frivilligt initiativ – bare ærgerligt, at det skal være nødvendigt med sådant initiativ!

Vi som bestyrelse har selvfølgelig forsat fokus på tiltagene omkring Grøntorvets udflytning og en ny bebyggelse, - højhuse, bebyggelsesgrad og trafikudvikling er emner, der interesserer os som nærmeste nabo også selvom dette projekt grundet finanskrisen ligger lidt i bero. Med udsigterne til et nyt stort boligområde på Grøntorvets arealer, ja, så er der tale om endnu flere muligheder for en udvikling i for os en positiv retning. Bestyrelsen vil som tidligere nævnt følge denne udvikling nøje. Retortvej trænger til et gevaldigt løft!

 

Placeringen af jernbaneudvidelsen fra København interesserer os naturligvis også, da vi efter vedtagelsen af linjeføringen nu vil få masser af jernbanetrafik igennem vores baghave efter indvielsen i 2018, dag og nat langs Kulbanevej. Som jeg sagde på generalforsamlingen i 2008, at hvis det sker, at linjeføringen skal via kulbanevej, skal vi kæmpe for en nedgravning og mest mulig overdækning i vores område, herom står kampen stadigvæk. Mere information kan alle få ved at bruge internettet og bruge Banedanmarks hjemmeside www.banedanmark.dk/københavn-ringsted

 

 Projekt: ”Træer i Folehaven”, under denne titel har Miljøpunkt Valby på foranledning af lokale beboere i Folehavekvarteret udarbejdet en projektmappe herom. Dette har vi alle også kunne læse om i de lokale ugeaviser, men vi har som grundejerforening modtaget hele projektmaterialet, herunder delprojektet ”Træer på Folehavens Villaveje” og blevet opfordret til som forening, at indtræde i den forening, der skal nedsættes for at fremme projektet. Projektets udgangspunkt er en gennemgribende renovering af Folehave vejen og at sammenbinde hele Folehavekvarteret i en grøn og blå plan. Dette lyder interessant og når man ser at der foreslås etableret regnvandsløb ned gennem græsset i Søndervangs Alle og regnvandsbassiner i rondellerne, ja, så er det klart, der melder sig en masse spørgsmål og udfordringer som vi klart vil deltage i.

 

Som alle ved, er R 98 blevet nedlagt og dagrenovationen udliciteret og vi følger forsat med interesse udviklingen og specielt servicen nøje, ikke mindst deres villighed til at servicere os også når der er frost og sne.

Så samlet vil jeg sige, at det går rigtig godt fremad for os som bor her i Valby, men vi vil som bestyrelse selvfølgelig have særlig fokus på vores nærområde.

 

Vores veje:

Det er bestyrelsens opfattelse, at vores veje generelt har det godt – bestyrelsen besigtiger årligt vejene på vores såkaldte vejsyn og dette giver sig udslag i, at der laves en plan for vejarbejdet. Vi har konkluderet, at der i øjeblikket ikke er behov for en tæppebelægning – det vil sige, et nyt slidlag. Der er ikke det store slid på vores veje og hermed kommer der heller ikke så mange huller – det skyldes jo, at vi på de indvendige veje for snart mange år siden startede med at etablere stilleveje med bump. Også i år ville der have været et forslag om yderligere vejbump, hvis det altså ikke var kommet for sent, det er et forslag om etablering af yderligere vejbump i Kongshaven. Jeg regner med, at forslagsstilleren vil kommentere sit forslag.

Vi holder særlig øje med overgangen mellem vejkasserne der, hvor fjernvarmen er nedlagt i vejene, her vil der være behov for at lukke revnerne med flydende asfalt, så vi får forseglet vejenes overflade og dermed sikrer mod frostsprængninger.

Én ting undgår vi dog ikke og det er skader efter påkørsel/hærværk samt trykskader forvoldt af store biler – det er bare nogle ærgerlige penge vi må give ud til reparation af disse skader. Når vi ikke kender en skadevolder, ja, så må vi til fælles kasse. Generelt vil jeg konkludere, at det har, med hensyn til vejene været et tilfredsstillende år.

Når vi nu er ved vejene, så vil jeg også lige kort sige lidt om snerydning, det er bestyrelsens indtryk og også fra mange tilkendegivelser fra medlemmerne, at vores nye entreprenør gør et godt arbejde, det er jo ikke hans skyld at sneen efterhånden hobede sig op. Men husk - foreningens kontrakt med en entreprenør på snerydning af vejene er kun en hjælp til medlemmerne og som sikring af, at vores veje er farbare for blandt andet, renovation, posten mm.. Vi skal selv sikre fortove, fjerne snevolde efter den maskinelle rydning.

Hvis vi havde haft vores fortove flisebelagt, ja, så kunne der tegnes en helt anderledes kontrakt for snerydning, men uanset hvad, så husk på, det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig også forsikringsmæssigt. En venlig henstilling – når der kommer sne, så tænk på, at de store traktorer skal kunne komme forbi på vores smalle villaveje – kør Jeres biler ind på egen grund eller sørg for at parkere bilen helt ind til kantstenen.

I henhold til vores love, skal den enkelte grundejer renholde både fortov, vejbane og rendesten, herfra skal der til medlemmerne i Søndervangs Alle lyde en kraftig opfordring til også at overholde lovene og ikke mindst også at renholde kantstenen ind mod græsset. Desværre har vi i år måttet sætte gartner på enkelte grundejere, der trods fejekort og anbefalet brev ikke renholdt rendesten og fortov, for god ordens skyld skal nævnes, at det er den enkelte grundejer, der kommer til at betale den fulde regning i henhold til foreningens love.

 

Vores fælles område:

En del af vores birketræer på Søndervangs Alle blev for nogle år siden løbende udskiftet, de er nu ved at vokse sig pænt store og bestyrelsen agter, at forsætte udskiftningen snarest muligt, at det er nødvendigt, ja, det så vi i sommer, da der var et råddent træ, der i stormvejr måtte give op og væltede, gudskelov uden at forvolde nogen særlig skade andet end det gik ud over elledningerne, men Dong kom hurtigt og i løbet af dagen var skaden udbedret.

En renovering af foreningens rondeller er udført med oprensning og beplantning af vores fælles område og nu hvor beplantningen er vokset til har bestyrelsen planlagt, som I kan se af budgettet for 2011, at få taget det sidste nap og få kantstenen rettet op og sat i beton og samtidig få plantet en ny hæk bestående af bøgeplanter i begge rondeller. – generelt er det min opfattelse, at vores område ellers er pænt, velholdt og nydeligt og passes rigtig godt af Leif.

Vores fælles anlæg er bestemt noget vi alle sammen kan være bekendt og stolte af.

 

Øvrigt:

Jeg vil gerne her rette en stor tak til de øvrige medlemmer i bestyrelsen, som det igen i år har været en fornøjelse at arbejde sammen med, det er en rigtig god teamånd, der er i vores bestyrelse. Vi har ikke haft grund til at holde så mange møder i år, hvilket også kan ses på regnskabet.

Desværre er der to af bestyrelsesmedlemmerne, der ønsker at udtræde efter mange års virke, en særlig tak til Jer for den tid I har været med i arbejdet.. Også en tak til alle andre, der har arrangeret og været aktive med diverse arrangementer og aktiviteter, der er med til at sikre, at Grundejerforeningen SØNDERVANG fortsat er et dejligt sted at bo og være medlem i.

Jeg vil også gerne her slå et slag for vores tilbud til medlemmerne om udlån, blandt andet borde og stole til fester såvel indendørs som udendørs, vores trailer med mere, se i vores Søndervangs-blad, hvad der kan lånes, hvordan og på hvilke betingelser.

 

Det var så slut på beretningen og husk, dagsordenen indeholder ikke et punkt eventuelt, så debatten og snakken skal tages under dette her punkt. Hermed overgiver jeg bestyrelsens beretning til dirigenten til videre behandling og debat.

 

Kommentarer fra salen:

Frede LI33:

 Ros til formandens beretning.

 Der er nogle parceller der ikke bliver fejet, og andre steder hvor der ikke bliver ryddet i forhaven.

Der er fliser/brosten der trænger til reparation på retortvej.

 

Pedersen RØ6:

 Ang. snerydning, det var svært at komme ud af sin indkørsel pga. af opkørt sne.

 

Jonna Rø4: Har også haft problemer med sneen

 

Jens ÆB8: Vi må huske på at der faldt rigtig meget sne i år

 

Bent KO28:

Det må være GF bestyrelsen Der kontakter entreprenøren ang. snebunker

Ang. Fortove der bliver overkørt af lastbiler, vi trænger til at få lagt nyt grus/oprettet fortove.

 

Svar fra formanden:

 Vi bliver nok aldrig færdige med at diskuttere snerydning. Vi vil tage aftenens bemærkninger til efterretning. Måske skal vi overveje bortkørsel af sne, men det er meget dyrt.

 

Ang. Grus. På det årlige vejsyn vil vi kigge på fortovene

 

Pedersen RØ6:

Jeg fik ny genbo, fortov og del af fortov er blokeret af byggematerialer. Det har stået på i over et halvt år.

 

Næstformand: kontakt politiet.

 

Beretningen blev herefter vedtaget.

 

 

3.      Regnskab

Vores kasserer Kirsten Suhr fremlagde regnskabet

Indtægter 426.000 Kr.

Vejudgifter 309.538 Kr.

Fællesanlæg 66.898 Kr.

Øvrige udgifter 33.398 Kr.

Administration 46.864 Kr.

Renter mm. 41.869 Kr.

 

Årets Netto over skud 12.922Kr.

 

Formue pr. 31-12-2010: 1406844Kr.

 

Larsen DA10

Er det nødvendigt med både giro og check

 

Hanne KO51: hvorfor har vi haft indtægter på kontorartikler.

 

Kasserer:

det er af praktiske årsager

indtægter kommer fra ejendomsmæglere der må betale 400Kr, for oplysninger.

 

Regnskabet blev godkendt

 

 

 

4.      Foreliggende forslag

Der var indkommet et forslag fra Jeppe Zachariassen Kongshaven 53:

 

”Det skal ikke være tilladt at stille/lægge storskrald og grønt ud på fortovet/vejen før tidligst 3 dage før affaldet afhentes ifølge affaldskalenderen. Der skal naturligvis være plads til undtagelser i særlige tilfælde F.eks. hvis man bygger om eller laver større gartnerarbejde.”

 

Jeppe var ikke til stede.

Formanden kommenterede: Forslaget har været drøftet i bestyrelsen. Et udmærket forslag der burde være en selvfølge for alle medlemmer, Men hvem skal håndhæve forslaget? Bestyrelsen vil ikke lege politibetjente. Bestyrelsen anbefaler at forslaget ikke vedtages.

 

Dirigenten: Forslaget passer ikke så godt ind i vores love

 

Pedersen Rø6: forslaget skal til afstemning

 

Forlaget blev nedstemt

 

Sø47B: var der ikke et forslag der kom for sent?

 

Formanden: jo det var nævnt i beretningen. Forslaget går ud på at lave et trafikspejl for enden af Søndervangs alle.

 

Dirigent: forslaget kan ikke behandles på gen. Forsamling

 

 

 

 

5.      Budget

Vores kasserer Kirsten Suhr fremlagde budgettet:

Vejvedligeholdelse 60.000 Kr.

Snerydning 70.000 Kr.

Rondeller med ny hæk/kantsten 175.000 Kr.

Vedligeholdelse af anlæg 60.000 Kr.

Administration 60.000 Kr.,

Udgifter i alt   615750 Kr.

Underskud tages af formuen

Fastsættelse af honorarer behandles ikke længere på gen. Fors. Da det er vedtaget at honorarer dyrtids reguleres.

 

 

6.      Valg af bestyrelse og revisorer

 

På valg er:

Næstformand Leif Pedersen er villig til genvalg

Kasserer Kirsten Suhr er villig til genvalg

Bestyrelses medlem Steen Gulstorff er villig til genvalg

Bestyrelses medlem Jens Johansen ønsker ikke genvalg

Bestyrelses medlem Frits Thomsen ønsker ikke genvalg

 

Alle der ønskede genvalg blev valgt

 

Der skal således vælges 2 nye medlemmer

 

Bestyrelsen foreslår:

Tommy Sø17

Fra salen meldte sig:

Henrik Ingvorsen Sø39

 

Begge blev valgt

 

Suppleant:

Hans Weihrauch Ko58 bestyrelsen foreslår genvalg

Peder Christensen SØ48 ønsker ikke genvalg

 

Fra Salen meldte sig:

John DA16

 

Begge blev valgt

 

 

Revisor Stig Nielsen er villig til genvalg

Revisor suppleant Allan Bauer er villig til genvalg

 

Begge blev valgt.

 

 

 

General forsamlingen sluttede kl. 20.44

Der var 24 stemmeberettigede

 

Referat: Steen Gülstorff