Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Søndervang, onsdag, den 13. Marts 2002

Til stede var 36 stemmeberettigede medlemmer.

 

1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Bente Naver, der blev valgt.

2 Beretning

Formanden aflagde beretning:

Jeg vil gerne starte med endnu engang med at byde alle velkommen – især til vores nye medlemmer, der er kommet til siden sidste generalforsamling. Der har været i alt 25 hushandler, dette er en lille stigning i forhold til tidligere år. Til de nye skal oplyses, at vi er i alt 422 medlemmer - det vil sige parceller – og med håbet om, at vi må få en god og saglig generalforsamling – vil jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

Også i år har jeg den glæde at kunne stå her og sige, at det har været et godt år for vores grundejerforening. En stor tak skal rettes til hele den øvrige bestyrelse for den store indsats alle har udført, - uden dette gode netværk og teamwork i bestyrelsen ville det slet ikke kunne være lykkedes på den samme effektive og rare facon at bestyre Grundejerforeningen.

Årets gang:

Også i det forgangne år lykkedes det bestyrelsen at udgive SØNDERVANGS-BLADET. Det er ved at blive en fast rutine. Bestyrelsen synes, at det at udgive SØNDERVANGS-BLADET er en god måde at få information ud til medlemmerne på og jeg kan kun opfordre til at alle vil bruge bladet – dels bringer vi mange nyttige informationer og nyttige oplysninger for eksempel, hvornår storskrald bliver afhentet eller hvilket telefonnummer der kan ringes til hvis man har brug for hjælp eller gode råd. Indlæg til bladet er meget, meget velkomne. Tak til bladudvalget for det store og gode arbejde. Der planes på, at der udkommer et blad umiddelbart efter generalforsamlingen.

Som det senere vil fremgå under punktet, budget, er der lagt op til en fortsættelse af udskiftning af birketræerne. De birketræer der blev skiftet sidste år viste sig ved nærmere eftersyn at være plumrådne – så det er på høje tid at der sker en fældning og udskiftning.

Det af bestyrelsen nedsatte fejekortsudvalg har også igen i år været på arbejde og det er glædeligt, at der er ikke mange, der har skullet have en venlig påmindelse om, i henhold til lovene at renholde fortov og vej. Jeg skal her i dag opfordre alle til at være med til at værne om foreningen og sikre at området altid er et attraktivt område at bo i – det gælder for alle om at sørge for - dels deres egne forpligtelser og så sandelig også, når det gælder foreningens fællesarealer. Tak til alle der her hjulpet bestyrelsen med at holde øje med vores fælles områder. Det har betydet, at vi har kunnet sende regninger til de rette personer, der har forvoldt skader på foreningens ting og således sparet mange af foreningens penge – vores fælles penge!

Jeg vil gerne her slå fast, at bestyrelsen ikke hverken er politi, miljøkontrol eller lignede. Vi er valgt på her på generalforsamlingen af medlemmerne og er valgt til at administrere efter foreningens love. Naboklager internt blandt foreningens medlemmer kan og vil vi ikke blande os i, endsige tage parti for en af parterne.

Valby Grundejerforening, vores paraplyorganisation, har alle muligheder for at kunne gøre et godt og givtigt stykke arbejde for Valby, idet der har været rejst mange spørgsmål med hensyn til trafik igennem Valby og til Valby i løbet af året. Bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at så længe der på generalforsamlingen ikke foreligger et forslag om udmeldelse – ja, så er vi medlem og så støtter bestyrelsen her i Grundejerforeningen SØNDERVANG op omkring Valby Grundejerforening og herigennem er vi så med til at sørge for grundejerinteresserne i Valby tilgodeses. – Eksempelvis den kommende Ringbane.

Restancer skal som altid nævnes her i beretningen og som det fremgår af det udsendte regnskab er det lykkedes, ved en ihærdig og utrættelig indsats af kassereren, at få kontingentrestancerne bragt ned på et meget lille beløb – ja – det er så lille et beløb, at vi skal mange år tilbage i regnskaberne for at have så få restancer. For at få de sidste restancer ind har bestyrelsen som tidligere meddelt skiftet advokat, da vores hidtige advokat nok var kørt lidt "træt". Taktikken med advokatskifte må jo siges, at være lykkedes.

Vores faste traditioner med hensyn til fastelavn- og sommerarrangementerne er arrangementer, der bygger på frivillig arbejdskraft og ud over, at vi her i beret-ningen tager det op hvert år og nævner det, fordi vi i bestyrelsen har besluttet, at hvis disse medlemsarrangementer skulle give et mindre underskud så vil det blive dækket, bygger det som sagt på frivillig arbejdskraft af bestyrelsens medlemmer og andre, der har lyst til at gøre noget for de øvrige medlemmer her i Grundejerforeningen. Jeg kan fortælle, at de hidtidige drivkræfter er kørt lidt trætte, så her skal lyde en opfordring til at melde sig så traditionerne med fastelavn- og sommerarrangementer kan fortsættes. Her i år til fastelavn var der mødt mange børn trods opslag på lygtepæle i sidste øjeblik. Jeg vil gerne her sige tak til Jer frivillige, fordi det igen takket være Jeres store indsats blev muligt at stå parat med to gode arrangementer, der giver mulighed for at komme hinanden ved og på denne måde være med til at styrke foreningen og det gode naboskab, så lad dette være en opfordring til dels at gå med i planlægningen og forberedelsen af arrangementerne og dels at tilmelde sig i god tid!

Også i år vil jeg gerne takke alle, der positivt har været med til at støtte bestyrelsens bestræbelser på at sikre – at vores Grundejerforening SØNDERVANG fortsat er et rart og godt sted at bo.

Herefter blev beretningen sat til debat.

 

KO3: Snerydning, 1 gang for 31.000 er dyrt.

Formanden: GF sikrer medlemmerne, at der er gjort noget i området, således at R98 vil komme på vejene. Så er det op til hver grundejer at rydde egen grund. Vi får automatisk ryddet, når der er kommet sne. I år har det desværre været meget tøsne.

SØ48: Fejekort også om snerydning.

Formand: Snerydning har klare regler, så ingen bør være i tvivl. Kommunen oplyser klart, posten og R98 gør også.

SØ10B: Bestyrelsen bør rose R98 for, at de kommer ud alligevel på glatte fortove.

KO3: Er der forskel på danskere og udlændinge med sneskrabning.

Formand: Danskere i mange generationer rydder heller ikke sne. Man må tale med naboen i stedet.

KO42A: Hybridnet.

Formand: Undersøgelser har været lavet. Der skulle mere end halvdelen af medlemmerne til at få det oprettet. Holdningen er skiftet fra TDC. Vi har givet TDC vores kort og undersøgelser, men der er intet sket. Bestyrelsen vil gerne genoptage kontakten til TDC om dette emne. TDC er allerede i området.

RO5: Har fået tilbud fra TDC. Hvis 14 ud af 18 tilmelder sig kan det laves.

Beretningen blev godkendt (34 for, 1 imod, 1 undlod).

3 Regnskab

Kassereren forelagde regnskabet for 2001. Regnskabet er udsendt til alle medlemmer. De interne revisorer havde en enkelt kommentar om modregning af beløb på to bilag.

KO16: Hvorledes kal man forstå leje af borde og stole.

Kassereren: Garageleje er modregnet lejeindtægten.

SØ37: Lejeindtægt bør fremgå af regnskabet.

Regnskabet enstemmigt vedtaget.

4 Foreliggende forslag

Der var ingen forslag til behandling.

5 Fastsættelse af honorarer.

Bestyrelsen foreslog uændrede honorarer.

LI17: Foreslog, at bestyrelsen næste år fortæller, hvornår honorarerne er fastsat og forhold til lønudviklingen.

SØ63: Er honorarer skattepligtige.

Formand: Ja.

Uændrede honorarer blev vedtaget.

6 Budget

Kassereren forelagde bestyrelsens forslag til budget for 2002. Forslaget er udsendt.

Forsikringer stiger pga den internationale udvikling. Desværre må vi afsætte penge til reparationer efter påkørsler og hærværk.

SØ37: Erstatningsloven betyder også stigninger i forsikringer.

HU21: Hvilke forsikringer.

Dirigent: Kombineret grundejerforsikring.

SØ59: Snerydning, hvor mange gange.

Næstformanden: Hoffmann & Sønner skal komme umiddelbart efter snefald. Vi får en god snerydning for de få penge vi betaler.

SØ59: Hvad er fejning.

Kassereren: Det drejer sig om vedligeholdelse af fællesarealer og fortove ved disse.

RØ6: Birketræer, hvilken sygdom i birketræer.

Næstformanden: Tidligere fejlbehandling af træer er årsag til fældning af træer nu.

KO69A: Overskud på 80000. Hvad skal de bruges til.

Næstformand: Vi vil gerne have en reserve, når vejen skal have en omgang igen.

RØ6: Vores formue er ca. et halvt års kontingent, hvilket er ikke er nok. Vi skal have kapital parat.

Forsamlingen godkendte forslaget. 35 for, 1 undlod at stemme.

7 Valg af bestyrelse og revisorer

Formand: Jørn Palm Hansen modtager genvalg. Valgt med akklamation.

Medlemmer:

Jens Kolind. Modtager genvalg.

Jens Johansen. Modtager genvalg.

Valgt med akklamation.

Suppleanter:

Per Skovby, RO5, foreslås genvalgt.

Bente Naver, SØ37, foreslås genvalgt.

Valgt med akklamation.

Revisorer:

Stig Nielsen, LI27, og Jørn Pedersen, RØ6, foreslås genvalgt.

Valgt med akklamation.

Revisorsuppleant:

Allan Bauer, SØ25, foreslås genvalgt.

Valgt med akklamation.

 

Formanden afsluttede med at takke dirigenten for indsatsen.

Dirigenten afsluttede mødet klokken 20.17.