Kort nyt fra bestyrelsesmøde, 2016-10-04.

Asfaltarbejdet i SYD er nu færdigt. HOFOR har efterfølgende gravet to steder. Vi skal lave to reklamationer efter tryk med maskiner. Mange diskussioner med grundejere, bl.a. om fliser på fortovet.

Henvendelse fra en grundejer om overkørsel, hvor grundejeren er utilfreds med, at brostenene ikke passer med hans fliser. Bestyrelsen drøftede den generelle holdning.

Henvendelse fra en grundejer, der har 2 overkørsler. Medlemmet ønsker den ene fjernet. Foreningen kan ikke betale for at få fjernet den ekstra overkørsel.

Kontakt med firmaet Årsleff vedrørende langsommelig fjernelse af udstyr efter reinfiltrering, 1/6 og 14/7. Udstyret er nu fjernet.

Ved LI13 er der stadig et hul i vejen, som NCC skal lappe. Næstformanden rykker HOFOR.

I RO har en bygherre fået byggetilladelse, hvori de bliver pålagt at lægge asfalt på fortovet, men det behøver de ikke, da vi i foreningen har grusfortove.

Pletter efter betonklodser (reinfiltrering): Vi må selv udbedre de sidste pletter, da vi sikkert ikke får noget ud af at klage mere.

Rotter ved SØ27: rotter i vejbrønden, vejbrønd er lavet.

Fem kloakreparationer i år vil overskride budgettet. En stor reparation ved hjørnet SØ/HU koster alene ca. 125000 kr.

Asfalt i SYD er også blevet dyrere, fordi der skulle hæves flere overkørsler.

 

Der er udarbejdet en generel tekst vedrørende tilladelser til fliser på fortovene.

”Grundejerforeningen Søndervang har på et tidspunkt givet enkelte grundejere tilladelse til at anlægge flisebelagt fortov. Anlæggelsen er sket for grundejerens egen regning.

Ændringer og reparationer af det anlagte flisefortov med evt. tilhørende asfaltkanter i forbindelse med ændringer og reparationer af kantsten og overkørsler skal ske for grundejerens egen regning.

Anlæggelse af eget flisefortov fritager ikke grundejeren for at deltage i financieringen af flisefortov, hvis det på et tidspunkt besluttes at gennemføre et sådant anlæg i foreningen.

Grundejeren skal også ansøge kommunen om de nødvendige tilladelser til anlæggelse af overkørsler.

Bestyrelsen kunne godkende indholdet.

 

Vedrørende fejekort: Der er uddelt 68 fejekort i år. Medlemmerne er ikke gode til at reagere. Flere skal nu have en rykker, ca. 15.

 

Bestyrelsen drøftede, om der er behov for en ny tekst til fejekort og velkomstskrivelse. Vi bør lave en ordentlig 100-års publikation. Vi kan tænke på at gøre bladet større og bedre.

Et medlem af bestyrelsen har deltaget i et informationsmøde med Frederiksberg Kommune om midlertidig indkvartering af flygtninge. Stemningen var ikke god. Stor utilfredshed med Frederiksberg Kommunes beslutning og argumentation.