Kort nyt fra bestyrelsesmøde, 2016-05-10.

Der er gået en runde med firmaet Munck og HOFOR 3/5, hvor der blev udarbejdet en lang mangelliste. Parterne har lovet at udbedre manglerne inden 23/5.

Bestyrelsen gennemgik en række punkter fra sidste bestyrelsesmøde og vejsynet, og emner til opfølgning blev fordelt.

Flere ulovlige overkørsler blev drøftet, og næstformanden skal formulere et udkast til et brev. Fejekortudvalget bedes om at kigge efter flere ulovlige overkørsler ved første fejekortrunde.

Hjørnet KO/HU: To nedkørte kantsten skal repareres. Formanden vil tage dette med entreprenøren i forbindelse med de øvrige reparationer.

Hjørnet HU/SØ: Rottehul ved vejbrønd skal repareres. Formanden vil tage dette med entreprenøren i forbindelse med de øvrige reparationer.

Enkelte steder mangler der stadig reparation af asfalt efter fjernvarmearbejde. HOFOR skal rykkes for dette igen. Næstformanden vil rette henvendelse til HOFOR igen.

Deltagelse i Grundejeren.dk: Formanden, næstformanden og Henrik Ingvorsen vil deltage.

Bestyrelsen vil påtale den manglende orden på fortove ved byggerier, evt. med udbedring på grundejerens regning. Næstformanden vil formulere et udkast til et brev.

Forslag til vedtægtsændringer (vedrørende kontingenter, indkaldelser og bankkonti) blev drøftet. Emnet tages op ved næste møde.

Forårskontingentet er begyndt at indgå. Rykkere udsendes om ca. en måned, inklusive gebyr.

Bladudvalget søger emner til næste blad. Aktuelle emner kan være: Beplantning mod vej, fortove, Grønttorvet, Kulbanevej og sommerfest. Tema-artikel kunne være "Vis os din have".

Det forventes, at en gruppe frivillige vil arbejde med et forslag om en legeplads på SØ. Michel Steen-Hansen er bestyrelsens kontaktperson.

Opsummering fra bestyrelsen kan komme på hjemmesiden. Næstformanden vil tage sig af dette.

Forberedelse til valg bør udsendes til næste generalforsamling.

Formanden vil gerne bestyre udlån af borde/stole efter hans forventede afgang næste år.