Beretning for 2017.

 

Bestyrelsen vil gerne som sædvanlig begynde med at sige velkommen til alle nye medlemmer i foreningen. Generalforsamlingen er et godt sted for nye medlemmer at starte i foreningen. Der plejer at være en livlig debat efter bestyrelsens beretning, hvor store og små emner i foreningens liv kan tages op. Beretningen er bestyrelsens mulighed for at fortælle foreningens medlemmer om årets gang i foreningen, og den kan være en inspiration til at komme frem med ønsker og kommentarer.

 

Året 2017 har været præget af den hastige udvikling i området omkring os. Byggeriet af nye boliger på Grønttorvet er startet meget hurtigt og færdiggørelsen af boliger til indflytning forceres. Nye beboere flytter ind, inden omgivelserne er færdige. De nødvendige muligheder for parkering følger desværre ikke med. Mange medlemmer har henvendt sig til bestyrelsen om de voksende parkeringsproblemer. Bestyrelsen har været i kontakt med de relevante myndigheder med håbet om, at de kunne "provokeres" til at gøre noget. Det er desværre ikke lykkedes, og myndighederne har stort set afvist problemerne som noget vi som forening selv må håndtere og initiere løsninger til. De har dog givet en række forslag til bestyrelsen, som vi har diskuteret, og i dag kan vi præsentere høringsrunden for "Projekt Gule Striber", som vi fandt mest acceptabel for vore medlemmer sammenlignet med "gul parkeringszone" eller faste markerede båse i hele området. Formålet er bl.a. at sikre at de, der parkerer på egen grund, har optimale ud-/indkørselsforhold.  Vi følger myndighedernes forslag til procedure, så vi gør tingene "rigtigt", hvilket så forhåbentligt vil betyde, at vi kommer hurtigt igennem med en godkendelse. Vi opfordrer de berørte medlemmer til at give svar hurtigst muligt, og bestyrelsen vil følge op på listen over berørte medlemmer, så vi kan give kommunen et uafviseligt projekt baseret på et overbevisende høringssvar.

 

Bestyrelsen har været i dialog med projektet for områdefornyelse i Folehaven, og Michel Steen-Hansen sidder nu i styregruppen. Projektet har tidligere holdt fast i en streng afgrænsning af initiativerne, men vi fornemmer nu, at projektet i fremtiden kan beskæftige sig med udviklingen af hele Valby Syd. Bestyrelsen agter at lægge et fornyet pres på projektet for at få initiativer omkring parkering på programmet.

 

I 2017 har vi også oplevet et stort arbejde i Folehaven med fortov og cykelstier. Veje har været afspærret og vi har oplevet øget parkering og tung trafik på vores veje. Vi har haft et par gravearbejder ved nogle stikledninger, men de er afsluttet med tilfredsstillende reparationer af asfalten. Ved mange byggerier er der også gravet, men vi har ikke set nævneværdige dårlige reparationer fra de pågældende bygherrer. Vi har stadig et par beskadigede kantsten, som vi skal følge op på.

 

Der er måske også grund til at minde om sidste års påmindelse om, at mange af foreningens kloakker er meget gamle og at deres tilstand er ukendt. Gamle betonrør og ler-rør kan blive møre, og det gør dem sårbare over for hårdt tryk og trærødder. Hvis skaden er sket, kan rotter hurtigt gøre skaderne store og reparationer er uundgåelige.

 

Bestyrelsen ser med stigende bekymring på vejenes tilstand. Lange strækninger på Søndervangs Allé, Nøddehaven og sidevejene er begyndt at vise tegn på skader fra tryk og slid. Mange vejbrønde er skadet af tryk, og reparationer af flere vejbrønde bliver nødvendige. Vi håber, at vi ikke bliver tvunget ud i hastereparationer af asfalten, men vi kan ikke være sikre. Vi har været heldige med en række milde vintre, men en hård vinter kan blive alvorlig for vejene. Hvor overfladen er blevet sårbar, kan is hurtigt give skader. Vi holder fast i planen om at foretage tilrettelagt udskiftning af asfalt efter vores egen vurdering, der hvor situationen er værst og hvor problemer med "rettidig omhu" kan undgås. I den sydlige del af foreningen blev der lavet asfaltfornyelse for få år siden. I 2017 fremlagde bestyrelsen en kontingentplan, og vi følger denne plan med vores forslag til budget og kontingent for 2018.

 

Bestyrelsen vil gerne gentage en opfordring. De mange byggearbejder i foreningen giver desværre også en del skader på kantsten og fortove. Store lastbiler med byggematerialer kører ind i foreningen, og de efterlader alt for ofte skader. Ved byggepladserne bliver fortovene tit ødelagt af maskiner, lastbiler og byggematerialer. Oftest er vi uden mulighed for at reagere, idet vi ikke har konkrete tider og identifikation af skadevolder. Vore medlemmer må gerne notere detaljer og tage billeder af skadevoldere, så vi har mulighed for at gøre noget ved skaderne. Vi opfordrer alle medlemmer, der får udført byggearbejder, til at bidrage til, at foreningens fortove og veje behandles ordentligt.

 

I 2017 har vi set, at de grønne områder er blevet pæne efter det store grundvandsprojekt. I 2018 ser vi frem til en udskiftning af de sidste birketræer på Søndervangs Allé. Bestyrelsen er glad for ordningen med gartner og fejemand, og vi agter at fortsætte samarbejdet. Ligeledes agter vi at fortsætte ordningen med snerydning, der bl.a. betyder en fast udgift for foreningen som garanti for, at entreprenøren fortsat vil have materiel til snerydning.

 

Bestyrelsen har arbejdet med løsningen for foreningens administration efter 2019. Med ændringerne af lovene fra 2017 kan vi nu handle. Disse ændringer handler bl.a. om at have en frihed i valget af metode til opkrævning af kontingent. Den mest sandsynlige løsning bliver et kontingentsystem med elektronisk opkrævning, der også bliver foreningens de facto medlemskartotek. Den nye kasserer vil kunne kombinere dette med et lokalt regnskabssystem, der kan understøtte foreningens daglige drift. Vi kan drage et lettelsens suk nu, for med Kim Christensen som kandidat til posten som kasserer fra 2019 er det i gode hænder. Vi har for 2018 indregnet et beløb i budgettet til etablering af de nye rammer. I de kommende år vil vi opleve en direkte elektronisk kommunikation til vore medlemmer omkring kontingent, generalforsamling og andet.

 

Leif Pedersen har i 2017 virket som konsulent for foreningen, og heldigvis har Leif sagt ja til at virke et år mere. Indsatsen med hverdagens kontakter til kommune og entreprenører er uvurderlig for foreningens drift.

 

Vi er med i Fællesforeningen af grundejerforeninger i København. Vi ser et godt formål i at være medlem, idet fællesforeningen gør et godt arbejde med at løfte problemer for byens grundejere til både det kommunale politiske system og til det landspolitiske niveau.

 

Foreningen har 434 medlemmer både syd og nord for Folehaven, og der er tinglyst medlemskab af grundejerforeningen i foreningens område. Vi er en meget stor forening, og bestyrelsen er ydmyg over for ansvaret for et så stort område. I 2017 har vi haft 25 handler i foreningen. Vi har en blanding af mange forskellige huse og ejendomme, og det giver foreningen et afvekslende udtryk, hvilket er en kvalitet sammenlignet med de nyetablerede boligområder i København. Der er i de seneste år bygget mange dobbelthuse, og der er kommet mange nye familier med biler. Det giver en stigende trafik og flere parkerede biler. Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at vise hensyn og parkere på egen grund hvis muligt.

Der har også i 2017 været megen debat om dobbelthuse i Borgerrepræsentation, lokaludvalgene og i grundejerforeningerne i København. Vi savner at se konkrete resultater af Borgerrepræsentationens nye politik på området. Bestyrelsen vil gerne byde nye medlemmer i dobbelthuse hjerteligt velkommen i foreningen.

Foreningen har en ret enestående placering i København og i Valby. Vi ligger kun ca. syv kilometer fra Rådhuspladsen og vi ligger samtidig tæt på hav og natur. Foreningens sydlige del ligger direkte til Vigerslevparken, hvor der kun er en kort gåtur til havet, og det kan man nyde i alle årstider. For erhvervsaktive familier med børn er det en stor fordel at bo tæt på centrum, hvor man kan undgå de store trafikale problemer i hverdagen. Huse bliver handlet hurtigt, og nybyggede huse bliver solgt hurtigt. Heldigvis ser vi nu mange unge familier med børn i foreningen.

Udviklingen af Grønttorvet og Kulbanevej er vigtig for foreningens medlemmer. Det nye store område med boliger og butikker vil give nye muligheder for vores medlemmer, og for mange vil der blive kortere at gå til Ny Ellebjerg. Foreningens område både nord og syd for Folehaven vil blive integreret med byen. Det vil sikkert komme til at betyde, at kvarteret bliver endnu mere attraktivt at bo i. Vi har fået en meget stor ny nabo, og vi kan håbe på, at det bliver et aktivt område med sit eget liv og ikke en passiv soveby. Vi kan selv bidrage ved at bruge de kommende butikker og aktiviteter i området.

Vi nyder også godt af vore stillevej og de grønne arealer, og vi tror, at disse ting gør foreningen attraktiv for mange familier med børn. Som forening kan vi bidrage til, at det er et godt sted at bo, bl.a. ved at give en underskudsgaranti til de frivillige, der yder et stort arbejde med Fastelavnsfest og sommerfest.

I foreningen udgiver vi Søndervangsbladet, som vi er meget glade for. Det giver os mulighed for at kommunikere direkte med medlemmerne, og vi tror at medlemmerne har glæde af at kunne tage bladet frem, når de søger information. I 2018 laver vi et udvidet nummer, der markerer foreningens 100-års jubilæum. På foreningens hjemmeside kan medlemmerne finde informationer og links vedrørende foreningen. Hjemmesiden vil også være opdateret med datoer for de kommende arrangementer.

 

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til de frivillige, der har arrangeret Fastelavnsfest for børnene og sommerfest for os alle. I foreningen har vi en god tradition med at stille en underskudsgaranti for disse arrangementer, og det agter bestyrelsen at fortsætte med at gøre. Jeanette og Allan har arrangeret Fastelavnsfesten i mange år. En speciel stor tak skal lyde til dem. Der bliver behov for nye frivillige til dette arrangement. Bestyrelsen håber meget, at der blandt de mange nye familier i foreningen findes aktive forældre, der vil tage over.

 

Sommerfesten 2018 vil komme til at rumme en markering af foreningens 100-års jubilæum, og der vil blive afsat et beløb til markeringen. Vi vil selvfølgelig invitere nogle gæster, og der skal være en speciel ting til vore medlemmer.

 

I foreningen har en gruppe frivillige oprettet en gruppe på Facebook, og i denne gruppe er der kommet en tradition for udveksling af mange meddelelser i det daglige. Det er en fin måde at holde kontakt direkte mellem medlemmerne. Bestyrelsen lytter med, og vi bliver også stillet direkte spørgsmål. Det er fint, men vi bliver nødt til at huske, at ikke alle medlemmer lytter med. Vi håber, at et kommende elektronisk medlemskartotek kan danne basis for en direkte kanal til alle medlemmer.

Det er en fornøjelse at kunne berette, at foreningens økonomi har det godt, og at restancerne er nedbragt. Foreningens drift er stabil og i gode hænder. Kassereren vil senere forlægge hovedtallene.

Vi vil fra bestyrelsen gerne igen opfordre vores medlemmer til at holde fortove, haver og hække i pæn stand. Det er vores eget ansvar at holde foreningen ren og attraktiv. Husk også at feje vejen for grus, blade og grene. Det hjælper os med at holde udgifterne til rensning af vejbrønde nede.

Bestyrelsen vil gerne sige tak til medlemmerne for 2017 og vi håber på jeres støtte til opgaverne i de kommende år.