Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Søndervang

Tirsdag den 26. marts 2019. 19.00 i Krypten under Magrethekirken, Kirsebærhaven 10

 

1.       Valg af dirigent
Lasse Grimstrup blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt pr brev modtaget 9. marts

Forsamlingen godkendte generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

Valgt som stemmetæller:
Stig Nielsen
Claus Greffel  

Der blev udleveret 78 stemmesedler.

 

2.       Beretning
Formanden aflagde mundtlig beretning. Se bilag

Debat:
Der blev rejst spørgsmål om hvad det koster ikke at betale sit kontingent? Og hvad det vil koste fremover. Endvidere hvorfor der ikke var gjort mere for at indfører en ny rykkerprocedure, som også blev debatteret på sidste års.

Formanden svarede at det for nuværende kostede 100 kr. i gebyr hvis der ikke blev indbetalt rettidigt, samt at der fremover ville blive indført en ny procedure, samt at bestyrelsen har afventet det nye digitale regnskabssystem, for den nye procedurer effektueres.

 

Afgørelse:
Formandens beretnings blev enstemmigt vedtaget.


3.       Regnskab
Kassereren forlagde regnskab, jf. det udsendte.

Debat:


SNERYDNING
Der blev afklaret at posten til snerydning indeholder rydning af alle veje i grundejerforeningen, af et firma som bestyrelsen har entreret med. Det påhviler den enkelte grundejer selv at rydde fortove og veje for sne, men foreningen har valgt at snerydning af veje løses i fællesskab.


VÆRDIPAPIRER
Der blev sidste år rejst spørgsmål til værdipapirer – hvor er de placeret og hvad er overvejelserne.

Kasserer oplyste at de var placeret i Nordea Invest basis 2. med lav risikoprofil. Fra salen blev der rejst spørgsmålstegn ved om ”basis 2” stadig kunne betegnes som en lav risikoprofil på investeringer, mens andre stillede spørgsmål til om det var etiske forsvarlige investeringer i forhold til om der blev investeret i våben eller tobak.

 

Formanden lovede den nye bestyrelse ville afklare dette.

Kassereren oplyste desuden at der i regnskabet foretaget en kursregulering i regnskab 2018 og der derfor var et mindre provenu end forventet.

KONTORARTIKLER
Der blev rejst spørgsmål om hvorfor Kontorartikler er indtægt?
Kassereren forklarede at det var en indtægt fra ejendomsmæglere, der får tilsendt vedtægter og betaler for det.

GÆLD
Der blev rejst spørgsmål om der burde være afsat midler til tab, når foreningen har 180.000 i udeståeden kontingentrestancer. 

Kassereren svarede at den til enhver tid lovlige ejer af en parcel hæfter for gæld til foreningen, derfor vil der ikke være tab ved almindelige handler. Dog ikke ved tvangsauktion, da foreningen ikke har første prioritet.


FÆLLESSKABET

Fra en grundejer på Vigerslevvej, som bor ud til offentlig vej, blev der rejst spørgsmålstegn om hvad man får ud af at være med i foreningen?

Historisk er det en bestemmelse tilbage til 1917 hvor grundene blev udstykket, og det kommunalt blev fastsat at alle grundejere er forpligtet til at være medlem i grundejerforeningen, hvilket er bestemt af kommunale servitutter. Derfor søger man at sørge for fælles aktiviteter for alle, vel vidende at der er større udgifter til veje og snerydning på de interne veje, men til gengæld er fællesanlæg og aktiviteter for alle.

Afgørelse
Regnskabet enstemmigt vedtaget

4.       Foreliggende forslag


FORSLAG 1
Birgitte Morillo Maigaard og Michel Steen-Hansen fremlagde bestyrelsens arbejde med 6 forskellige parkeringsforslag, som fremgår af det udsendte materiale.

Billedet indeholder sandsynligvis: tekst

Der udspandt sig en livlig debat om forslagene, specielt om problemets omfang, i forhold til de mulige løsninger. Der udtryktes overordnet, at udfordringerne med parkerede biler primært var på nogle af indfaldsvejene, men der var usikkerhed om hvor stor mængden af biler ”udefra” var og hvorvidt det var biler tilhørende beboere i området.


Debatten endte med at tre forslag blev sat til afstemning:

Afstemning 1

Privat parkering
Hvis generalforsamlingens flertal ønsker en sådan løsning, vil bestyrelsen anbefale, at der entreres med en trafikkonsulent, der kan udarbejde en ansøgning til kommunen i samarbejde med den foreslåede arbejdsgruppe.

Afgørelse:
Forslaget blev forkastet

 

Afstemning 2

Gule striber
Hvis generalforsamlingens flertal anbefaler en sådan løsning, vil bestyrelsen anbefale, der entreres med en trafikkonsulent, der kan udarbejde en ansøgning til kommunen i samarbejde med den foreslåede arbejdsgruppe. Samt at der startes på et begrænset område omkring indfaldsveje, hvor problemerne for trafikafviklingen er størst.

Afgørelse:
Forslaget blev forkastet

 

Afstemning 3

For nuværende laves ikke yderligere parkeringstiltag i foreningen
Parkeringssituationen overvåges i yderligere et år og behandles på næste års generalforsamling.

Afgørelse:
Forslaget blev vedtaget enstemmigt


FORLAG 2
Tilknytning af Parkeringsvagtordning - forslag fra Tim Feveile Sejr Hansen

Afgørelse:
Forslaget bortfaldt


DEBAT
Der udspandt sig en debat om hvorvidt forlag 3 eller 4 var det mest vidtgående og dermed skulle først til afstemning. Der blev foretaget afstemning, hvor flertallet ville have forslag 3 til afstemning først.

FORSLAG 3
Forslag til vedtægtændringer, stemmer og kontingent fra bestyrelsen

Bestyrelsen ønsker at løse den opgave den blev pålagt af generalforsamlingen sidste år, nemlig at præcisere en ligestilling af dobbelthusene (angående kontingent og stemmeret) uafhængigt af deres status for udmatrikulering.

En kreds af medlemmer har fremsat forslag til generalforsamlingen om en afklaring af forholdene for dobbelthuse vedrørende kontingent og stemmeret. Forslaget er stillet af Tim Feveile Sejr Hansen (Søndervangs Allé 21), Fl. Sejr Hansen (Danhaven 5), E/F Folehaven 107, E/F Urtehaven 6A-B og Folehaven 135. Bestyrelsen har udvidet forslaget med en præcisering af de omfattede parceller.

Ændringer:

                             §2 fastholdes uændret.

I §7 foreslås følgende ændringer:

Eksisterende tekst:

”Et medlem har kun én stemme, uanset hvor mange pågældende er ejer af. Hvis nogen parcel ejes af flere, kan der kun afgive én stemme for en sådan parcel.”

 Foreslås ændret til:

“Etageejendomme, parceller (efter §2) med dobbelthuse og parceller med to villalejligheder sidestilles med to udmatrikulerede parceller hvad angår kontingentbetaling og stemmeret. Medlemmer med et sådant delt ejerskab af en parcel har en stemme pr opkrævet kontingent.”

                             Afgørelse
                            
Forslaget blev vedtaget

FORSLAG 4

Forslag til vedtægtændringer, stemmer og kontingent fra Tim Feveile Sejr Hansen


Løsning A) Lovændring, så stemmeretter tildeles efter kontingentets størrelse. Betales der dobbelt kontingent har man på generalforsamlingen to stemmer.

Teksten i §7 ”Et medlem har kun én stemme, uanset hvor mange pågældende er ejer af. Hvis nogen parcel ejes af flere, kan der kun afgive én stemme for en sådan parcel.” erstattes af ”Et medlem har en stemme per opkrævet kontingent.”

             Afgørelse

Forslaget bortfalder

FORSLAG 5

Forslag til lovændring

Forslaget er stillet af bestyrelsen.

I §6 foreslås følgende ændring:

Eksisterende tekst:

”Hvis kontingentet ikke er rettidigt indbetalt, kan opkræves et påkravsgebyr fastsat af generalforsamlingen.”

 Foreslås ændret til:

”Hvis kontingentet ikke er rettidigt indbetalt, kan der opkræves et påkravsgebyr og eventuelle renter fastsat af generalforsamlingen.”

Afgørelse
Enstemmigt vedtaget

 

FORSLAG 6

Forslag til vedtægtsændring.

Tilføjelse til Dagsorden for Ordinær Generalforsamling Tim Feveile Sejr Hansen

 

Forslag om tilføjelse af punkt ”8. Eventuelt” til Dagsorden i §8.

 

Forslaget stilles af (Søndervangs Allé 21), E/F Folehaven 107, E/F Urtehaven 6A-B og Folehaven 135.

Afgørelse
Forslaget vedtaget

FORSLAG 7

Forslag om etablering af vejbump i enderne af Søndervangs Allé Stillet af Mads Strarup, Søndervangs Allé 60.


Det foreslås at udvide det eksisterende stillevejsområde i
Søndervangs Allé med et sæt vejbump i de to ender, fire i alt.


Bestyrelsen bedes undersøge de faktiske muligheder hos vejmyndighederne. Hvis det er praktisk muligt at gennemføre, bedes bestyrelsen om at iværksætte den relevante høring af de berørte medlemmer.


Hvis høringen muliggør projektet, bemyndiges bestyrelsen til at iværksætte arbejdet. Omkostningerne tages af opsparede midler.

DEBAT
Der udspandt sig en debat om pris, som var lidt usikker, men et tidligere estimat var 15.000 kr. pr bump, mens nyere etableringer var væsentlig dyrere.

Under debatten viste sig at behovet var størst i den vestlige ende mod Folehaven, der blev derfor stillet et ændringsforslag til ændringsforslag:
”om etablering af vejbump i den vestlige ende af Søndervangs” stillet af Michel Steen-Hansen

Dette forslag blev sat til afstemning.

Afgørelse
Enstemmigt vedtaget

 

Forslag nr. 8

Forslag om indhentning af tilbud, og etablering af fiber-internet i foreningen

 

 Forslaget forfaldt da Foreningen har modtaget tilbud fra Giganet som man kan tilslutte sig individuelt, og som vil etablerer en løsning hvis 25% af foreningens medlemmer tilslutter sig.

Gigabit afholder informationsmøde d. 11/04 kl. 19:00 på Lykkeboskole, Vigerslevvej 141, 2500 København. 

Man kan læse mere om projektet generelt her: gigabit.dk/projekter

5.       Budget
Kassereren forlagde budgetforslag og kontingent jf. udsendte.

Debat
Der blev stillet spørgsmål til stigningen i administrationsomkostninger, som blev begrundet med omkostninger i forbindelse med indførsel af elektronisk regnskabssystem.
Samt om der kunne opnås besparelser ved at få andre til at omdele indkaldelser til generalforsamling end postvæsnet. Men det er lovbestemt at indkaldelser skal poststembles for at kunne afgøre om de er udsendt rettidigt.

Det blev foreslået at man overførte de afsatte 50.000 kr til parkeringsløsning til etabling af vejbump jf. generalforsamlingens beslutning.

Der var endvidere spørgsmål til stigningen i kontingentet og den store kassebeholdning.
Formanden begrundede med at man I 80'erne-90'erne lavede foreningen en større kantstens- og asfaltrenovering.                                         
Den udlagte asfalt har vist sig at holde godt i de milde vintre, og vi har derfor kunnet holde kontingentet i foreningen lavt i mange år.                                                                                                       

I de kommende år forventer vi dog, at der bliver behov for at forny asfalten. Den skitserede plan for kontingentet vil gøre det muligt at gennemføre asfaltfornyelsen uden uforudsete stigninger for medlemmerne.                                                                                                                                                 

Den planlagte asfaltfornyelse skal forhindre, at vi får pålagt at lave reparationer med store pludselige udgifter til følge. Vi ønsker også at undgå, at Københavns Kommune laver reparationer og sender voldsomme regninger til os.

Med disse bemærkninger blev budgettet sat til afstemning

Afgørelse
Vedtaget                      

 

6.       Valg af bestyrelse og revisorer

 

 

Kandidater og valg til bestyrelse Grundejerforeningen SØNDERVANG 2019

 

Poster

Tidligere valgte

 

Kandidater 2019

Formand

Jens Kolind, LI 14 (2018-2020)

Afgår

1.       Michel Steen-Hansen, SØ 18

2.   Valgt uden modkandidat

Næstformand

Michel Steen-Hansen,

(valgt 2017-2019)

1.       Kim Christensen, RO 4

2.   Valgt uden modkandidat

Kasserer

Kirsten Suhr, LI 25

(valgt 2017-2019)

Ønsker ikke genvalg

Kasper Brock Laursen, NØ 17A

        Valgt uden modkandidat

Bestyrelsesmedlem

Birgitte Morillo Maigaard, NØ 8 (ekstraordinært for 1 år)

1.         Birgitte Morillo Maigaard, NØ 8

Valgt uden modkandidat

Bestyrelsesmedlem

Kim Christensen, RO 4

(valg 2018-2020)

Hvis Kim vælges som næstformand, skal der vælges et bestyrelsesmedlem for et år

1.         Jens Kolind, LI 14

Valgt uden modkandidat

Bestyrelsesmedlem

Iben Pedersen

FO 115

(valgt 2017-2019)

1.   Jan Poulsen, SØ 8
Valgt uden modkandidat

Bestyrelsesmedlem

Henrik Ingvorsen, SØ 39

(valgt  2018-2020)

Ikke på valg

Suppleant, første

Jan Poulsen, SØ 8 (for et år)

Susanne Jørgensen, SØ 20
Valgt uden modkandidat

Suppleant, anden

Susanne Jørgensen, SØ 20

(for et år)

Lasse Grimstrup, LI 12
Valgt uden modkandidat

Revisor

Allan Bauer, SØ 25

(2018-2020)
Ønsker at stoppe

Allan Ellegaard, HU 23
Valgt uden modkandidat

Revisor

Stig Nielsen, LI 27

(2017-2019)

Stig Nielsen, LI 27

Valgt uden modkandidat

Revisorsuppleant

Allan Ellegaard, HU 23

Claus Greffel, RØ 10
Valgt uden modkandidat

 

I lige år vælges:

formand og to

bestyrelsesmedlemmer.

I ulige vælges: kasserer, næstformand og et bestyrelsesmedlem

Revisorerne vælges på

skift for to år.

 

 

 

 

Formanden takkede dirigenten for myndig ledelse. Og overrakte gaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer og takkede dem for deres indsats, særligt til kasserer Kirsten som takkede af efter 40 års tro tjeneste, hvilket forsamlingen honorerede med ovationer.

Referent Michel Steen-Hansen